Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6739
Title: Verbanden tussen Coping-Strategieën en Psychologische en Somatische Klachten binnen de Algemene Bevolking
Other Titles: Relationships between Coping Strategies and Psychological and Somatic Complaints in a General Population
Authors: Perez y Menendez, Rachel
Keywords: coping
somatische en psychologische klachten
UCL
SCL-90
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Uit recent bevolkingsonderzoek blijkt dat één op de vijf Belgen somatische klachten ervaart en 32% rapporteert psychologische klachten. Diverse studies tonen aan dat er verbanden bestaan tussen manieren van coping en gezondheid. Om te voorkomen dat dergelijke klachten ontwikkelen tot (psycho)pathologische stoornissen is kennis nodig over hoe mensen in het dagelijkse leven omgaan met somatische en psychologische klachten. Ondanks een aanzienlijke hoeveelheid publicaties over het onderwerp in de laatste decennia, blijkt dat de meeste studies plaatsvinden binnen diverse klinische settings met focus op specifieke patiëntengroepen. Daarom heeft deze exploratieve cross-sectionele survey tot doel samenhangen te identificeren tussen diverse coping-strategieën en uiteenlopende klachten binnen een niet-klinische populatie. De steekproef bestaat uit 105 respondenten uit de algemene Belgische bevolking tussen 18 en 75 jaar. Zij vulden twee vragenlijsten in: de UCL over coping-strategieën en somatische en psychologische klachten met de SCL-90. Daarnaast zijn demografische gegevens geregistreerd. Om de kans op toevallige verbanden te verlagen, is gecorrigeerd voor multiple testing. Uit de analyse van de demografische variabelen blijken geen significante samenhangen tussen leeftijd, geslacht, opleiding en de onderzoeksvariabelen. Van de 56 onderzochte verbanden tussen coping-strategieën en klachten zijn 27 correlaties significant, waarvan de meeste positief en gemiddeld tot sterk. Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat er een grote variëteit bestaat in samenhang tussen coping-strategieën en somatische en psychologische klachten binnen de algemene bevolking. Dit komt overeen met het gangbare uitgangspunt dat coping een complex, dynamisch en multidimensionaal proces is. Toch blijkt uit de analyses dat er minder variabelen correleren dan op basis van de literatuur verwacht zou mogen worden. De resultaten impliceren dat toekomstig onderzoek zich zou kunnen richten op correlaties tussen coping en weinig onderzochte klachten als insufficiëntie, sensitiviteit en hostiliteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6739
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Perez_Y_Menendez.pdf103.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.