Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6758
Title: Factoren en Overtuigingen die de Intentie Beïnvloeden van Docenten in Hoger Onderwijs om Web 2.0 Technologieën te Integreren in hun Constructivistische Didactiek: een Onderzoek met het Model van Beredeneerd Gedrag
Authors: Van Twillert, Astrid
Keywords: Model van beredeneerd gedrag
theorie van gepland gedrag
overtuigingen en intentie
Web 2.0
ICT
integratie technologie
Technologiegebruik docenten
hoger onderwijs
Issue Date: 21-Mar-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De terughoudendheid in het gebruik van Web 2.0-technologieën in het onderwijs staat in contrast met de mogelijkheden die deze bieden om tegemoet te komen aan de eisen van het 21e eeuwse onderwijs en om sociaal constructivistisch leren te ondersteunen. Om hiervoor succesvolle interventies te ontwikkelen voor het hoger onderwijs is inzicht nodig in factoren die de intentie van hogeschooldocenten beïnvloeden om Web 2.0-technologieen te integreren in hun onderwijs. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te bieden in factoren en overtuigingen die de intentie van docenten beïnvloeden om Web 2.0-technologieen te integreren in hun constructivistische didactiek. Het raamwerk van dit onderzoek is het model van beredeneerd gedrag (Fishbein & Ajzen, 2010). Kwalitatief vooronderzoek is uitgevoerd onder 27 docenten van een hogeschool in Noord-Nederland. Middels een online enquête met open vragen zijn saillante overtuigingen ten opzichte van het te onderzoeken gedrag uitgelokt, resulterend in een modale set van saillante overtuigingen. Vervolgens is kwantitatief onderzoek gedaan. Alle 714 docenten van de hogeschool zijn uitgenodigd een online enquête in te vullen die was gebaseerd op suggesties van Fishbein en Ajzen (2010). Naast items die zijn ontleend aan de modale set van saillante overtuigingen en items om intentie en de proximale variabelen (attitude, ervaren normen en ervaren gedragscontrole) te meten, bestond deze uit items om geselecteerde achtergrondvariabelen te meten, te weten: eerder gebruik, ervaren competentie, constructivistische onderwijsovertuigingen, transmissie-onderwijsovertuigingen, werkdruk, professionaliseringsactiviteiten en demografische variabelen. Van 168 respondenten is data gebruikt. De variabele intentie is gesplitst in non-intenders (n = 54) en intenders (n = 114). Uit hiërarchische logistische regressieanalyse en mediatieanalyses blijkt dat intentie in hoge mate voorspeld kon worden. Attitude en ervaren normen oefenden significante invloed uit. De effecten van de variabelen eerder gebruik, ervaren competentie, en constructivistische onderwijsovertuigingen bleken gemedieerd te worden door de proximale variabelen. De significante invloed van transmissie-onderwijsovertuigingen op intentie bleek niet gemedieerd te zijn. Geen significante effecten werden gevonden voor werkdruk, leeftijd en geslacht. Bivariate correlatieanalyses lieten zien dat elke overtuiging uit de modale set significant correleert met de respectievelijke proximale variabele. Om attitude te verhogen bij non-intenders zouden gunstige gedragsovertuigingen bevorderd moeten worden. Bij intenders zouden daarbij ook ongunstige gedragsovertuigingen weerlegd moeten worden. Voor verhogen van ervaren normen zijn studenten en nabije collega’s de belangrijkste normatieve referenten. De resultaten indiceren dat voor non-intenders en intenders verschillende controleovertuigingen relevant zijn om ervaren gedragscontrole te verhogen. Dit onderzoek draagt bij aan literatuur die is gerelateerd aan het model van beredeneerd gedrag en technologiegebruik door docenten en biedt overwegingen bij het ontwerpen van interventies om intentie van docenten te verhogen. Geadviseerd wordt om interventies te richten op alle significante overtuigingen, constructivistische onderwijsovertuigingen te bevorderen en transmissieonderwijsovertuigingen aan te vechten. Verder zouden hogeschooldocenten van studenten en collega’s positieve signalen moeten krijgen over Web 2.0-technologieën, en kennis en ideeën zouden collegiaal uitgewisseld moeten worden. Docenten hebben ondersteuning en professionaliseringsactiviteiten nodig die niet alleen gericht zijn op technische, maar vooral ook op onderwijskundige aspecten van het ontwikkelen en implementeren van technologie in het onderwijs. Tot slot zouden docenten tijd en gelegenheid moeten krijgen om ervaring op te doen in het integreren van Web 2.0-technologieën in hun didactiek.
Description: Van Twillert, A. (2016). Factoren en Overtuigingen die de Intentie Beïnvloeden van Docenten in Hoger Onderwijs om Web 2.0 Technologieën te Integreren in Hun Constructivistische Didactiek: een Onderzoek met het Model van Beredeneerd Gedrag. Maart, 21, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6758
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWAvanTwillert-21032016.pdf585.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.