Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6759
Title: Multimediagebruik in Instructie en Toetsing in Relatie tot Prestatieverschillen en de Invloed van Constructive Alignment en Cognitive Load.
Authors: Kraaijeveld, Ted
Keywords: constructive alignment
cognitive load
multimedia
Issue Date: 31-Mar-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Tegenwoordig wordt in de lespraktijk veel gebruik gemaakt van multimedia. Toetsing vindt echter nog vaak op traditionele wijze plaats. Om docenten goed te adviseren over het gebruik van multimedia in instructie én toetsing, richt dit onderzoek zich op de vraag of multimediagebruik in instructie en in toetsing van invloed is op behaalde toetsscores. Multimediagebruik wordt bestudeerd vanuit twee theorieën. De theorie van constructive alignment (Biggs, 1996) stelt dat de leerdoelen en de gewenste leeractiviteiten duidelijk gecommuniceerd moeten worden naar de lerenden om prestaties te verhogen. De theorie van cognitieve belasting (Chandler & Sweller, 1991; Mayer, 2005) stelt dat leren beter kan plaatsvinden wanneer cognitieve overbelasting voorkomen wordt, bijvoorbeeld door verschillende soorten informatie aan te bieden (Mayer, 2005). In beide gevallen kunnen multimedia worden ingezet. Het onderzoek is afgenomen op een middelbare school voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) in Zoetermeer. Om de vraagstelling te kunnen onderzoeken zijn twee instructies ontwikkeld, waarvan één schriftelijk en één met gebruik van multimedia. Er zijn drie toetsen ontwikkeld, een schriftelijke, een gedigitaliseerde schriftelijke en een multimediale toets. Hierdoor ontstaan zes condities. Aan het onderzoek hebben na toestemming van ouders in totaal 278 leerlingen uit leerjaar 1 en 2 deelgenomen, aselect systematisch verspreid over deze zes condities. De leerlingen is verzocht de toegewezen instructie in maximaal 40 minuten door te werken. Hierna is de toegewezen toets gemaakt in maximaal 50 minuten. Leerlingen hebben niet met elkaar kunnen overleggen en stonden onder toezicht van docenten. Om de ervaren mate van constructive alignment te meten is een vragenlijst verspreid onder 17 docenten, gebaseerd op kenmerken van constructive alignment, zoals omschreven in onderzoek van Braband (2008). Middels regressieanalyses is gekeken naar de invloed van multimediagebruik op de toetsscores. Hierbij zijn de variabelen constructive alignment en cognitieve belasting als mediatoren beschouwd en de variabelen geslacht, leeftijd, leerjaar, leerrendement, leerniveau en attitude als moderatoren. Analyses laten zien dat enkel de cognitieve belasting van overtuigende invloed is op de behaalde toetsscores. Geconcludeerd wordt dat multimediagebruik binnen de kaders van het onderzoek geen voordeel, maar ook geen nadeel oplevert. Geadviseerd wordt om rekening te houden met de cognitieve belasting tijdens het ontwikkelen van onderwijs. Door een hoge mate van constructive alignment en hoge toetsscores binnen alle condities konden de condities niet goed met elkaar vergeleken worden. Vervolgonderzoek zou de mogelijke invloed van multimediagebruik op toetsscores wellicht beter kunnen aantonen door aanpassingen in het design, of de gebruikte instrumenten.
Description: Kraaijeveld, T. (2016). Multimediagebruik in Instructie en Toetsing in Relatie tot Prestatieverschillen en de Invloed van Constructive Alignment en Cognitive Load. Maart, 31, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6759
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWTKraaijeveld-31032016.pdf547.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.