Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6760
Title: Het verhogen van de motivatie van leerlingen tijdens de rekenles met behulp van directe feedback.
Authors: Heuvels, Mieke
Keywords: motivatie
leerlingen
rekenles
directe feedback
Issue Date: 19-Apr-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Samenvatting Achtergrond In het onderwijs is het hebben van motivatie om te leren belangrijk. Gemotiveerde leerlingen hebben meer plezier in het leren en deze motivatie heeft een grote invloed op het succes dat op school behaald wordt. Uit onderzoek blijkt dat de motivatie van leerlingen voor het rekenonderwijs niet voldoende aanwezig is. Het blijkt dat het vertrouwen in eigen kunnen een belangrijke factor is bij het verkrijgen van motivatie. Een leerling moet succesmogelijkheden krijgen tijdens een les om vertrouwen te krijgen. Wanneer een leerling direct feedback krijgt en merkt dat hij/zij goed presteert en beter wordt, kan het vertrouwen in eigen kunnen groeien. Doel Het doel van dit onderzoek is de intrinsieke motivatie van leerlingen en het vertrouwen in hun eigen kunnen voor de rekenles verhogen met behulp van directe feedback. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp Aan het onderzoek deden 66 participanten mee, afkomstig uit groep 7 en 8 van twee basisscholen. De leerlingen van één school als experimentele groep en de leerlingen van de andere als controlegroep. Voorafgaand aan de interventie vulden de participanten twee vragenlijsten in. Vervolgens kreeg de experimentele groep gedurende één week vier rekenlessen verzorgd door de leerkracht. Tijdens deze rekenlessen werkten de leerlingen met tablets. De opdrachten die de leerlingen maakten, waren zo ontworpen dat direct getoond werd of een antwoord goed of fout is. De controlegroep kreeg gedurende de week vier rekenlessen verzorgd door de leerkracht die niet anders waren dan de normale rekenlessen. Aan het eind van de interventie vulden de leerlingen nogmaals de twee vragenlijsten in. In de week na de interventie werden tien leerlingen uit de experimentele groep geïnterviewd door de onderzoeker. De gesprekken zijn opgenomen met een voicerecorder en naderhand zijn de belangrijkste punten genoteerd. Meetinstrumenten De volgende meetinstrumenten zijn gebruikt: de Students Confidence in Mathematics (SCM) vragenlijst ontworpen door TIMMS (2011), de Intrinsic Motivation Inventory (IMI) van Ryan en Deci (2000) en de Rekentoets uit de methode Wereld in Getallen (Malmberg Projectgroep, 2013). Resultaten De belangrijkste onderzoeksresultaten waren dat het vertrouwen in de rekenbeheersing en de intrinsieke motivatie voor de experimentele groep significant verhoogd zijn. De rekenprestaties zijn maar minimaal significant verhoogd voor de experimentele groep. Voor de controlegroep zijn het vertrouwen in de rekenbeheersing en de intrinsieke motivatie nagenoeg hetzelfde gebleven. De rekenprestaties zijn wel verbeterd. Conclusie Het gebruik van feedback door GynzyKids zorgt voor een andersoortige ervaring bij leerlingen. Het wordt positief gewaardeerd en lijkt er toe te leiden dat het zelfvertrouwen toeneemt. Leerlingen geven aan meer intrinsiek gemotiveerd te zijn. Het gebruik van feedback door GynzyKids resulteert niet direct in betere rekenprestaties. Bij de controlegroep treedt geen verandering op in het vertrouwen in eigen kunnen of de intrinsieke motivatie. Wel heeft de controlegroep een duidelijke vooruitgang in de rekenprestaties.
Description: Heuvels, M. (2016). Het verhogen van de motivatie van leerlingen tijdens de rekenles met behulp van directe feedback. April, 19, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6760
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMHeuvels-19042016.pdf643.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.