Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6849
Title: Tablets als Wondermiddel voor de Motivatie? Een onderzoek naar de invloed een gesloten tabletsysteem op motivatie van leerlingen
Authors: Kloosterman, Daniëlle
Keywords: tablets
ICT in education
motivation
self-determination theory
competence
autonomy
Issue Date: 24-May-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In het onderwijs wordt ICT steeds meer ingezet. Onderzoek toont aan dat bij goed gebruik, ICT kan leiden tot hogere motivatie, betere leerprestaties en een efficiënter leerproces. In het primair onderwijs wordt steeds vaker gekozen voor inzet van tablets en dan met name Gesloten Tablet Systemen (GTS). Onderzoek naar de vraag of een GTS ook leidt tot hogere motivatie onder leerlingen ontbreekt. Om motivatie te definiëren is gebruik gemaakt van de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci. Doel van dit onderzoek is om antwoord te krijgen op de vraag of gebruik van een GTS in het primair onderwijs leidt tot een hogere intrinsieke motivatie, ervaren competentie en autonomie. Ook wordt er gezocht naar effectieve interventies om de motivatie nog verder te verhogen. Het onderzoek levert antwoorden op over hoe een GTS het beste in te zetten is op school. Voor dit onderzoek zijn leerlingen van vier scholen uit de groepen 4 t/m 6 geselecteerd. Er is gebruik gemaakt van een onderzoeksgroep van leerlingen die gebruik maakten van een GTS (N= 82) en een controlegroep van leerlingen die met een reguliere methode werkten (N= 62). Middels een survey zijn de leerlingen bevraagd op de onderdelen intrinsieke motivatie, competentie en autonomie. Vervolgens zijn de leerlingen uit de onderzoeksgroep weer verdeeld in een quasi-experiment, waarin interventies gepleegd werden om de motivatie te verhogen. Er zijn drie experimentele groepen samengesteld van respectievelijk 16, 27 en 18 leerlingen. Daarnaast is er een controlegroep geformeerd (N= 21). Voor de survey is gebruik gemaakt van de Intrinsic Motivation Inventory (IMI) van Ryan en Deci. Hiervan zijn de subschalen intrinsieke motivatie, competentie en autonomie gebruikt. De vragenlijst is gebruikt om de vraag te beantwoorden of leerlingen die gebruik maken van een GTS een hogere intrinsieke motivatie en gevoelens van competentie en autonomie hebben dan leerlingen die met een reguliere methoden werken. Voor de experimenten diende deze vragenlijst als voor- en nameting. Uit de resultaten blijkt dat er geen effect is tussen het gebruik van Snappet en een reguliere methode op de intrinsieke motivatie en ervaren competentie en autonomie. Na interventies om de motivatie te verhogen worden er door jongens hogere gevoelens van competentie gemeld en bij meisjes neemt dit af. Verder zijn er geen significante effecten gevonden. We kunnen concluderen dat een GTS, enkel op het moment dat de in dit onderzoek gebruikte motivatie verhogende interventies worden uitgezet, jongens een groter gevoel van competentie geeft en dit bij meisjes afneemt. Verder heeft het geen invloed op de intrinsieke motivatie en autonomie.
Description: Kloosterman, D. (2016). Tablets als Wondermiddel voor de Motivatie? Een onderzoek naar de invloed een gesloten tabletsysteem op motivatie van leerlingen. mei, 24, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6849
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWDKloosterman-24052016.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.