Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6850
Title: Leren Aansluiten na de Internationale Schakelklas (ISK) Een verkenning van de aansluiting van curriculum en leerlijnen Nederlands en rekenen tussen de ISK en MBO/Entree opleiding
Authors: Born, Akkemar
Keywords: Eerste Opvangonderwijs Anderstaligen
Internationale Schakelklas (ISK)
curriculum en leerlijnen Nederlands en rekenen
aansluiting MBO/Entrée
communicatie ISK- MBO
Issue Date: 17-May-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Het aantal asielzoekers is sinds 2014 toegenomen met 66% en deze toename brengt onder meer een groei van 50% nieuwkomers met zich mee in het het eerste opvangonderwijs anderstaligen (EOA). In het EOA blijken niet of nauwelijks richtlijnen te zijn geformuleerd en het te behalen eindniveau en leerlijnen zijn diffuus of niet omschreven. Een efficiënte doorstroming naar regulier vervolgonderwijs is als gevolg van deze onderwijssituatie in de Internationale Schakelklas (ISK) problematisch geworden. Het doel van deze studie is te onderzoeken hoe in het uitstroomprofiel MBO/Entree van de ISK de leerlijnen Nederlands en rekenen het beste vorm en inhoud kunnen krijgen om de leer-inhoudelijke aansluiting op het MBO/Entree onderwijs te bevorderen. Dit onderzoek valt uiteen in twee delen: het eerste deel beschrijft de actuele onderwijssituatie van drie ISK's en de aansluiting op het onderwijscurriculum van drie met de ISK samenwerkende MBO/Entree opleidingen. In het tweede deel zijn de Geïntegreerde Trajecten voor anderstaligen als uitgangspunt genomen. Deze beroeps- en taaltrajecten worden sinds 2004 succesvol aangeboden in onder andere de MBO/ Entree opleiding van ROC Midden Nederland. In dit tweede onderzoeksdeel wordt de aansluiting tussen het opbrengstgerichte curriculum met uitstroomprofiel MBO/ Entree in de ISK Utrecht met de leerlijnen Nederlands en rekenen en de Geïntegreerde Trajecten in de MBO/Entrée opleiding van ROC Midden Nederland onderzocht. Voor dit kwalitatieve onderzoek zijn diepte-interviews gevoerd in de ISK's en ROC's met docenten Nederlands en rekenen, decanen en leidinggevenden en daarnaast zijn documenten bestudeerd van beide onderwijstypen. In de doorstroming naar het regulier vervolgonderwijs blijkt de taalachterstand van de anderstalige leerling het meest urgente thema en deze achterstand is met inzet van specifiek ingerichte taalondersteuningstrajecten in het vervolgonderwijs goed in te lopen. Uit het onderzoek komt pregnant naar voren dat de onderlinge contacten tussen de ISK en het vervolg-onderwijs een relevante factor voor de kwaliteit van de aansluiting en doorstroming zijn. Juist deze contacten en onderlinge communicatie ontbreken nagenoeg tussen elke onderzochte ISK en MBO/Entrée opleiding met als gevolg dat succesvolle leeractiviteiten niet worden gecontinueerd of belangrijke kennis ten aanzien van NT2-onderwijs en –trajecten verloren gaat in de overgang naar het vervolgonderwijs met gevolgen voor de onderwijskwaliteit.
Description: Born, A.(2016). Leren Aansluiten na de Internationale Schakelklas (ISK) Een verkenning van de aansluiting van curriculum en leerlijnen Nederlands en rekenen tussen de ISK en MBO/Entree opleiding. Mei, 17, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6850
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWABorn-17052016.pdf776.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.