Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6853
Title: Gedragsmatige en Emotionele Betrokkenheid in de Mbo Opleidingen Allround Operationeel Technicus en Koopvaardij Officier Alle Schepen Bij het Scheepvaart en Transport College
Authors: Rikhof, Ottelien
Keywords: gedragsmatige betrokkenheid
emotionele betrokkenheid
Issue Date: 26-May-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond Drop-out is een probleem, zowel voor het individu als voor de maatschappij. Het kan namelijk leiden tot minder goede economische kansen op de arbeidsmarkt, werkloosheid en betrokkenheid bij criminaliteit (Snyder & Dillow, 2010). De doelstelling vanuit OCW (Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, 2013) is om in 2016 maximaal 25.000 voortijdige schoolverlaters te hebben in zowel voortgezet onderwijs als mbo. Het gemiddelde op het mbo is in 2013-2014 5,2%. Het percentage van de STC-Group ligt op 5,7% (Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, 2015). Een aspect dat samenhangt met studiesucces is het type en de mate van betrokkenheid van de leerling (Elffers, 2011; Tinto, 1993). Elffers (2011) heeft onderzoek gedaan naar de gedragsmatige en emotionele betrokkenheid van leerlingen op het mbo. Zij heeft de relatie tussen betrokkenheid en de demografische kenmerken van de leerlingen gemeten. Doel Het uiteindelijke doel is het terugdringen van de uitval. In dit onderzoek wordt onderzocht of de mate van emotionele en gedragsmatige betrokkenheid invloed heeft op het behaalde gemiddelde en op het uiteindelijk uitvallen van de deelnemer. Deelnemers Er zijn 386 deelnemers benaderd. Van 284 deelnemers zijn de vragenlijst en cijfers beschikbaar, 133 deelnemers van de opleiding Koopvaardij officier en 151 deelnemers van de opleiding Allround Operationale Technicus (AOT). Procedure In enkele klassen is de vragenlijst op papier afgenomen, andere deelnemers zijn telefonisch op per post benaderd. De gegevens zijn in Parantion ingevoerd. Onderzoeksontwerp Het onderzoek is opgezet als survey onderzoek: er is door de deelnemers een vragenlijst ingevuld en er is uit het cijferregistratie systeem een gemiddeld eindcijfer en gegevens over het wel of niet uitgevallen gehaald. De vragenlijst vraagt naar de mate van emotionele en gedragsmatige betrokkenheid en andere factoren zoals de les en begeleiding, de steun uit de omgeving, de inhoud van de opleiding, het contact met de medewerkers en mededeelnemers. Meetinstrumenten Als meetinstrument is de vragenlijst van Elffers (2011) gebruikt. Resultaten Met een regressieanalyse zijn behaalde cijfers voorspelt. Enkele omgevingsfactoren (contact met medewerkers, de opleiding, de les en begeleiding en omgeving), gedragsmatige betrokkenheid en emotionele betrokkenheid verklaren 47% van de variantie in het gemiddeld behaalde cijfer. In de analyse zonder alle omgevingsfactoren wordt nog steeds 15% van de variantie verklaard. Er is een verkennende analyse gedaan, middels SPSS Complex Samples, om de samenhang tussen uitval en diverse factoren te onderzoeken, maar door het geringe aantal uitvallers is samenhang niet gevonden. Invloed op het gemiddelde cijfer heeft de mentor, de grootte van de locatie (grote locatie scoort beter) en de vooropleiding (havo en mbo-opleiding afgerond scoren beter). Het hebben van een bijbaan heeft geen invloed op het gemiddelde cijfer en de uitval. De groep die een havo diploma heeft of al een andere mbo-opleiding heeft afgerond valt minder uit. Conclusie Uit dit onderzoek is duidelijk geworden dat zowel emotionele als gedragsmatige betrokkenheid invloed heeft op het gemiddelde cijfer van het eerste jaar. Het is dus belangrijk om als school ook aandacht te besteden aan de emotionele betrokkenheid van de deelnemers en niet alleen te letten op verzuim of het maken van het huiswerk (gedragsmatig). Ook is gebleken dat de beoordeling van de mentor en het contact met medewerkers van invloed is op het gemiddelde cijfer. Elffers (2011) maakt in haar onderzoek gebruikt van de, door de deelnemers zelf, geschatte resultaten en kijkt naar samenhang van deze schatting met o.a. de emotionele en gedragsmatige betrokkenheid. Indien zij daadwerkelijk naar de behaalde cijfers had gekeken was duidelijk geworden dat de emotionele en gedragsmatige betrokkenheid een minder grote rol hebben.
Description: Rikhof, O. (2016).Gedragsmatige en Emotionele Betrokkenheid in de Mbo Opleidingen Allround Operationeel Technicus en Koopvaardij Officier Alle Schepen Bij het Scheepvaart en Transport College. Mei, 26, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6853
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWORikhof-26052016.pdf993.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.