Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6960
Title: Formatieve Toetsing als Diagnose-Strategie: De Relatie tussen Diagnose door middel van Formatieve Toetsing en Rendement op Thesistoetsen.
Authors: Beeker, Martha
Keywords: diagnosestrategie
formatieve toetsing
thesisbegeleiding
Issue Date: 4-Aug-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Een Hbo-studie wordt afgesloten met een afstudeeropdracht waarmee de student laat zien dat hij klaar is voor de praktijk, vaak is dit een praktijkgericht onderzoek. In dit onderzoek heeft dit de vorm van een thesisproject, een zelfstandig onderzoek dat uitmondt in een advies aan een opdrachtgever. Veel studenten vertragen in het thesisproject en het rendement van de hogescholen staat mede daardoor onder druk. Succesfactor voor het behalen van het thesisproject is adaptieve begeleiding door de thesisbegeleider, die als eerste stap een diagnose van de leerbehoefte van de student stelt. Formatieve toetsing is een effectieve diagnosestrategie, het is echter onbekend welke diagnosestrategie thesisbegeleiders hanteren, of zij hierbij formatieve toetsmethoden inzetten en of een diagnosestrategie met behulp van formatieve toetsmethoden bijdraagt aan succesvol afstuderen binnen de daartoe gestelde periode. Dit onderzoek beoogt de relatie tussen formatieve toetsing als diagnosestrategie en het succesvol afsluiten van een thesisproject te onderzoeken teneinde aanbevelingen te doen voor verder onderzoek en de onderwijscontext waarin het onderzoek plaatsgevonden heeft. Deze context betrof een Hbo-academie. Hier zijn 50 thesisbegeleiders in een cross-sectionele survey door middel van een zelfgeconstrueerde, schriftelijke vragenlijst bevraagd op het gebruik van formatieve toetsing als diagnosestrategie in de thesisbegeleiding van 98 studenten. De resultaten hiervan zijn verhelderd en verdiept door middel van vier halfgestructureerde interviews met thesisbegeleiders. De vragenlijst is uitgezet in een nominale steekproef, de respondenten van de interviews zijn gekozen op basis van gemiddelde scores op de vragenlijst. Conclusies waren dat er geen relatie is tussen de mate van inzetten van formatieve toetsmethoden als diagnosestrategie en het op tijd of vertraagd slagen voor het thesisproject binnen de daartoe gestelde tijd. De bevraagde thesisbegeleiders blijken weliswaar regelmatig een diagnose stellen van de leerbehoefte van de student maar leggen de verantwoordelijkheid en uitvoering daarvan grotendeels bij de student door om een zelfbeoordeling te vragen. Thesisbegeleiders zetten regelmatig formatieve toetsmethoden in, voornamelijk met het doel het eigenaarschap en de zelfstandigheid van de student te stimuleren. Door de kleine steekproef zijn de resultaten van dit onderzoek alleen geldig voor de onderwijscontext waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden. De zelfgeconstrueerde vragenlijst heeft voor een daling van de interne validiteit gezorgd. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn om bij herhaling de vragenlijst verder te valideren, voor een grotere steekproef te kiezen om meer validiteit en generaliseerbaarheid te generen en te onderzoeken bij andere hogescholen of academies of zij de productgerichte visie op een thesisproject delen en of er vergelijkbare begeleidingseffecten zijn. Aanbevelingen voor de academie zijn het leggen van de focus op het leren van de student, naast de prestatie, de thesisbegeleider expliciet verantwoordelijk maken voor het stellen van een diagnose van de leerbehoefte van de student, ze daarbij actief te ondersteunen en het aanleren van een goede zelfbeoordeling door de student gedurende de voorafgaande opleiding.
Description: Beeker, M. (2016). Formatieve Toetsing als Diagnose-Strategie: De Relatie tussen Diagnose door middel van Formatieve Toetsing en Rendement op Thesistoetsen. Augustus, 4, 2016, Heerlen, Nederland: open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6960
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMBeeker-04082016.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.