Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6962
Title: Flexibele Leerroutes voor Propedeusestudenten: Grounded Theory Onderzoek naar het Identificeren van Studentkenmerken in de Matching, ten behoeve van een Vraaggerichte, Gepersonaliseerde Leerroute in de Propedeuse Social Work
Authors: De Groot, Dineke
Keywords: flexibele leerroute
gepersonaliseerd leren
gepersonaliseerde leerroute / curriculum
(hoger) onderwijs / HBO
vraaggericht onderwijs
studentkenmerken
diversiteit
assessment voor (gepersonaliseerd) leren
matching
Issue Date: 26-Jul-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In het Hoger Onderwijs verandert de studentenpopulatie en neemt de diversiteit toe (HU, 2007; 2012); Ministerie van OCW, 2014; Te Winkel & Juist, 2012; Van Andel, 2012), waardoor behoefte ontstaat aan flexibilisering van het onderwijs om vraaggerichte, gepersonaliseerde leerroutes mogelijk te maken (Ministerie van OCW, 2015; Van Andel, 2012). Om onderwijs te personaliseren moeten eerst de diverse studentkenmerken geïdentificeerd worden (o.a. Keefe & Jenkins, 2005; Miliband, 2006; Studulski, 2015; Van der Klink, Boon, & Schlusmans, 2007). Men vraagt zich af of, en hoe flexibilisering en personalisering reeds in de propedeuse ingevoerd moeten worden (Jellema, 2015b), en of de matchingsprocedure voor de poort mogelijkheden biedt voor assessen en identificeren van specifieke studentkenmerken (Hogeschool Utrecht (HU), persoonlijke communicatie 2015). Doel | Het doel van dit onderzoek is het genereren van een theoretisch werkmodel dat een (nog niet bestaand) proces omvat: het model moet antwoord geven op de vraag welke studentkenmerken geïdentificeerd moeten worden in de matchingsprocedure (en hoe), ten behoeve van een gepersonaliseerde, flexibele leerroute, geschikt voor de propedeuse Social Work. Het model moet zowel theoretische als praktische waarde hebben zodat onderwijsmanagers, -ontwerpers en docenten de ontwerpen van matchingsactiviteiten en gepersonaliseerd onderwijs op elkaar kunnen afstemmen. Onderzoeksontwerp, deelnemers en procedure | Vanwege de behoefte aan een specifiek toepasbare theorie, werd een Systematic Grounded Theory onderzoeksdesign gehanteerd. Er werd kwalitatieve data verkregen van betrokken actoren: 11 studenten Social Work en 11 medewerkers van de HU werden geïnterviewd in de periode van november 2015 tot en met februari 2016. Daarnaast werden (interne) HU-documenten geanalyseerd. De participanten werden geselecteerd middels theoretical sampling ten behoeve van een brede representatie van actoren in het onderzochte proces, tot saturatie bereikt was voor beantwoording van de onderzoeksvragen. Meetinstrumenten | Voor kwalitatieve data-analyse van de interviewtranscripten en HU-documenten werd het softwareprogramma Kwalitan ingezet. De data-analyse vond parallel aan de dataverzameling plaats, in een iteratief proces. Om het gegenereerde theoretisch model te funderen en valideren werden 5 externe reviews uitgevoerd, een studentenevaluatie van matching binnen de HU geanalyseerd, en een literatuuronderzoek uitgevoerd. Resultaten | De onderzoeksresultaten werden volgens het Systematic Grounded Theory design verwerkt in een codeerparadigma, en de relaties tussen de diverse categorieën daarbinnen werden beschreven in hypothesen. De categorieën werden tevens uitgewerkt in tabellen, om zoveel mogelijk waardevolle informatie uit het onderzoek op te nemen en daarmee de theorie te expliciteren. Het codeerparadigma (zie figuur 1) representeert het gegenereerde theoretisch model. Conclusie | Er wordt een breed scala aan studentkenmerken gelinkt aan flexibiliseringsvormen. Er worden mogelijkheden gezien om middels diverse activiteiten een eerste meting of identificatie van deze kenmerken uit te voeren binnen de matchingsprocedure. De flexibiliseringsvorm inhalen is het meest geschikt voor de propedeuse. Voor profileren in de propedeuse zijn zowel voor- als tegenargumenten; er worden betere mogelijkheden gezien in differentiatie binnen cursussen. De flexibiliseringsvormen excelleren en versnellen lijken voor de meeste studenten meer wenselijk vanaf de hoofdfase van de opleiding. Voor studenten die wegens persoonlijke omstandigheden het nominale studietempo niet aankunnen, zou officieel vastgelegd moeten worden hoe zij kunnen vertragen. Naast positieve argumenten voor flexibilisering worden ook kritische kanttekeningen geplaatst over mogelijke risico’s en beïnvloedende factoren. Meer flexibele, actieve en professionele begeleiding en goede informatievoorziening zijn belangrijke voorwaarden ter bevordering van gepersonaliseerd leren binnen een flexibele leerroute.
Description: De Groot, D. (2016). Flexibele Leerroutes voor Propedeusestudenten: Grounded Theory Onderzoek naar het Identificeren van Studentkenmerken in de Matching, ten behoeve van een Vraaggerichte, Gepersonaliseerde Leerroute in de Propedeuse Social Work. Juli, 26, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6962
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWDdeGroot-26072016.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.