Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6966
Title: De Betrokkenheid en Prestatie van Eerstejaars HBO Toerisme Studenten in een Geflipte Leeromgeving.
Authors: Griffioen, Estella
Keywords: studentbetrokkenheid
prestatie
flipped classroom
kennisclips
instructiefilm
Lecture Capture Systeem
hoger onderwijs
onderzoek
Issue Date: 25-Jul-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Wordt door het gebruik van flipping the classroom, waarbij de studenten zich op de colleges voorbereiden door het bekijken van videomateriaal en waarbij de contacttijd wordt ingevuld met actieve werkvormen, zowel de prestatie als de betrokkenheid van de student gestimuleerd? Om antwoord op deze vraag te geven is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Er is een pilot studie uitgevoerd bij 99 studenten van Hogeschool Inholland, locatie Rotterdam van de opleiding toerisme voor het vak ‘onderzoek’. Bij deze studenten is de instructiemethode flipping the classroom toegepast waarbij de studenten, voorafgaande aan de contactmomenten, korte kennisclips dienden te bekijken en tijdens de les in actieve werkvormen de theoretische kennis hebben toegepast. 89 studenten van Hogeschool Inholland locatie Diemen hebben hetzelfde vak aan de hand van een traditionele instructiemethode, namelijk hoorcollege aangeboden gekregen. Aan de hand van het Lecture Capture Systeem is logdata van de kennisclips verzameld en aangevuld met les aanwezigheidsdata, achtergrondkenmerken en tentamenresultaten. Daarnaast is een focusgroep interview afgenomen bij vier studenten van locatie Rotterdam waar de pilotstudie is uitgevoerd en is een focusgroep interview afgenomen bij twee studenten van locatie Diemen waar de lessen in de vorm van hoorcolleges zijn gegeven. Locatie Rotterdam, waar de pilot is uitgevoerd, heeft beter gescoord op de toets (niet significant) dan studenten van locatie Diemen. Hierdoor lijkt het erop dat de flipping the classroom methode een positieve bijdrage levert aan het studieresultaat. Daarnaast is een (significant) positief verband gevonden tussen het totaal aantal kennisclips dat is bekeken en het tentamenresultaat. Ook tussen de aanwezigheid tijdens de contactmomenten, waar middels actieve werkvormen de theorie wordt toegepast, en het studieresultaat is een (significant) positief verband gevonden. Tijdens het focusgroep interview hebben de Rotterdamse studenten aangegeven dat ze meer tijd en energie in de lessen hebben geïnvesteerd en dankzij deze instructiemethode meer over het vak hebben geleerd. Zowel de studenten uit Rotterdams als de studenten uit Diemen geven aan dat het gebruik van afwisselende werkvormen een positieve invloed heeft op zowel het concentratievermogen, begrip als de hoeveelheid energie die door hen in de lessen wordt geïnvesteerd. Vervolgonderzoek is interessant voor een verdiepende analyse.
Description: Griffioen, E. (2016).De Betrokkenheid en Prestatie van Eerstejaars HBO Toerisme Studenten in een Geflipte Leeromgeving. Juli, 25, 2016, Heerlen, Nederland:Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6966
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWEGriffioen-25072016.pdf355.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.