Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6968
Title: Het Effect van Formatief Gebruik van Rubrics op Transparantie, Zelfregulatie, Self-Efficacy en Prestatie bij Propedeusestudenten van Applied Science.
Authors: Boot-Groenink, Alida
Keywords: rubrics
self-efficacy
self-regulation
transparency
performance
Issue Date: 12-Jul-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Bij de opleiding Applied Science hebben studenten moeite om overzicht te krijgen en houden van diverse criteria die belangrijk zijn bij complexe vaardigheden die onder andere bij praktijk chemie en projectwerk aan de orde komen. Om deze criteria en normen inzichtelijk te maken kunnen rubrics gebruikt worden (Van den Bos, Burghout & Joosten-ten Brinke, 2014). In het reviewartikel van Panadero & Jonsson (2013) worden een aantal onderzoeken beschreven waarbij een verbetering van prestaties van studenten gemeten is na formatief gebruik van rubrics voor diverse complexe vaardigheden. Daarnaast kunnen rubrics het feedbackproces en zelfregulatie ondersteunen en self-efficacy verbeteren. Dit kan indirect leiden tot verbetering van prestaties van studenten (Panadero & Jonsson, 2013). Het doel van dit onderzoek is na te gaan of het vergroten van de transparantie van de formatieve beoordeling met behulp van rubrics bij praktijk chemie en projectwerk leidt tot het verhogen van de zelfregulatie, self-efficacy en prestaties van studenten van de opleiding Applied Science. Daarvoor is er een quasi-experimenteel onderzoek uitgevoerd bij 88 propedeuse studenten (gemiddelde leeftijd 18 jaar, 60% mannen) van de opleiding Applied Science die verdeeld waren over vier klassen. De experimentele en controlegroep bestonden allebei uit één klas met wiskunde B vooropleiding en één klas met wiskunde A vooropleiding. De experimentele groep heeft in de onderzoeksperiode van negen weken een rubric gebruikt voor het bijhouden van het labjournaal bij praktijk chemie en voor projectwerk. De controlegroep volgde hetzelfde programma zonder rubric. In alle klassen werd een pre- en posttest afgenomen waarin self-efficacy (aangepaste vragenlijst van Andrade, Wang, Du, & Awaki, 2009) en zelfregulatie (Emotion and Self-Regulation Questionnaire Learning Self-Regulation and Performance/Avoidance Regulation van Alonso-Tapia in Panadero & Romero, 2014) werd gemeten. Transparantie van formatieve beoordeling werd gemeten door het meten van het absoluut verschil tussen het formatief assessment door de docent en het self-assessment en met een paar open vragen. Prestaties van studenten is gemeten met de summatieve beoordeling van studenten aan het eind van de periode. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat door het gebruik van een rubric voor het bijhouden van het labjournaal bij praktijk chemie de self-efficacy is toegenomen en dat mannen, met name uit de wiskunde A klas, een betere prestatie leveren. Bij een hogere transparantie halen studenten betere prestaties voor labjournaal praktijk chemie en projectwerk. In dit onderzoek is echter niet aangetoond dat rubrics de transparantie van formatieve beoordeling vergroten zelfregulatie verhogen of bij projectwerk prestaties van studenten verbeteren. Studenten met hogere self-efficacy haalden in dit onderzoek geen betere prestaties. Met de gevolgde methode is dus niet aangetoond dat het gebruik van rubrics leidt tot transparantie van formatieve beoordeling. Hierbij kan de operationalisatie van transparantie een rol gespeeld hebben als beginnende propedeusestudenten niet in staat zijn om zichzelf te beoordelen. Mogelijk is dit beperkte vermogen tot self-assessment ook een reden dat er in dit onderzoek geen verhoging van zelfregulatie door rubric-gebruik gevonden wordt.
Description: Boot-Groenink, A. (2016). Het Effect van Formatief Gebruik van Rubrics op Transparantie, Zelfregulatie, Self-Efficacy en Prestatie bij Propedeusestudenten van Applied Science. juli, 12, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6968
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWABoot-Groenink-27072016.pdf949.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.