Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7193
Title: Een ontwerpgericht onderzoek naar de bruikbaarheid en generaliseerbaarheid van de KN-methode voor strategische samenwerkingsverbanden in de IT-sector
Authors: Gerven, Chris van
Keywords: Strategic alliances
Information Technology
Strategic fit
Success factors
AHP
Naesens
Issue Date: 15-Jul-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Bedrijven in de IT-sector bevinden zich in een omgeving die wordt gekenmerkt door snelle verandering en korte innovatiecycli. Strategische allianties zijn een manier om concurrentievoordeel te behalen in een zeer concurrerende markt. Uit het literatuuronderzoek bleek dat de het framework van Naesens (2008) zeer compleet was en grote overeenkomsten vertoonde met de succesfactoren voor het aangaan van strategische allianties in de IT-sector. Naesens (2008) richtte zich echter op een beperkt onderzoeksgebied. Dit onderzoek richt zich dan ook op de vraag in hoeverre de KN-methode bruikbaar of zinvol is voor het nemen van beslissingen omtrent het al dan niet aangaan van strategische allianties in de IT-sector (generaliseerbaarheid). Niet eerder werd de KN-methode toegepast in een IT-context. Verreweg de meeste allianties worden aangegaan in de IT-sector, maar een groot deel hiervan faalt. Dit impliceert dat er behoefte is aan een methode die helpt bij het nemen van beslissingen m.b.t. het aangaan van strategische allianties. Het onderzoekdoel focuste niet op de succesfactoren voor het aangaan van strategische allianties in de IT-sector, maar concentreerde zich op het beslisproces en de wijze waarop een tool positief kan bijdragen aan het nemen van beslissingen t.a.v. het al dan niet aangaan van een strategische alliantie. Het onderzoek maakte gebruikt van een ontwerpgerichte methodiek, dat erin voorziet om een oplossing te bedenken voor een praktisch probleem en deze te testen, en op deze wijze zowel praktisch als wetenschappelijk ter zake doende informatie kan opleveren. In het onderzoek werd het beslisproces van een recente alliantie tussen twee bedrijven in de IT-sector nogmaals doorlopen. Voorafgaand aan het experiment werden samen met de participanten de ontwerpcriteria voor het prototype vastgesteld. Vervolgens werd in een aantal stappen op basis van eigen succesfactoren en het KN-framework een hiërarchische structuur opgesteld met relevante succesfactoren. Het prototype werd getest d.m.v. een experiment. Het experiment maakte evenals het onderzoek van Naesens (2008) gebruik van AHP. De succesfactoren werden middels het gebruik van een tool paarsgewijs vergeleken. Aan iedere vergelijking werden wegingen m.b.v. de fundamentele schaal (Saaty, 1990) door de participanten toegekend. Na het experiment werd het beslisproces geëvalueerd op basis van de eerder opgestelde ontwerpcriteria. Uit de analyse van de resultaten bleek dat de succesfactoren supplementary, quality of services en business performance het belangrijkst werden gevonden voor het al dan niet aangaan van een strategische alliantie. Uit het onderzoek bleek tevens dat de KN-methode zeer positief beoordeeld werd door de participanten. De resultaten toonden aan dat de beslismethodiek (KN-methode) als transparant werd ervaren, er vertrouwen was in de methodiek en de methodiek hanteerbaar en inpasbaar in de organisatie was. Het empirische onderzoek stelde dan ook vast dat de KN-methode bruikbaar en zinvol was in de onderhavige casus en positief bijdroeg aan het nemen van een beslissing m.b.t. een strategische alliantie in de IT-sector. Daarnaast werd de generaliseerbaarheid van de KN-methode in de IT-sector geldig bevonden binnen de typering van dit onderzoek. Dit betekent echter niet dat de KN-methode zonder meer gegeneraliseerd kan worden naar de gehele IT-sector.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7193
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160715_Gerven.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.