Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7209
Title: Transparantie: olie in de motor bij besluitvorming in een omgeving met (gedwongen) samenwerkingsverbanden
Authors: Alvers, Sjoerd
Keywords: transparantie in besluitvorming
disclosure
clarity
accuracy
trustworthiness
verplichte samenwerking
Issue Date: 25-Jun-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek verkent de rol van transparantie in besluitvorming en de mogelijke bijdrage ervan aan vertrouwen, consensus en commitment binnen de context van een verplichte samenwerking. Transparantie is recentelijk in drie attributen ontleed: disclosure (openheid), clarity (duidelijkheid) en accuracy (juistheid). Ook is een relatie gelegd tussen deze attributen en de kenmerken van trustworthiness (betrouwbaarheid) en daarmee met vertrouwen. Middels een ontwerpgerichte aanpak is een veldonderzoek gedaan naar de rol van transparantie binnen een besluitvormingsproces. Aan de hand van de ontwerpcyclus is gekomen tot een prototype van een besluitvormingsmethode en voor tooling ter ondersteuning. Middels een nulmeting, experiment en deltameting is geĆ«valueerd in hoeverre het ontwerp aan verwachtingen en doelstellingen voldoet. De stakeholders geven aan dat de nieuwe methode ertoe zal bijdragen dat onderling vertrouwen kan toenemen in de besluitvorming. Het valt op dat de scores op de attributen van transparantie, vooral disclosure, positiever uitvallen in de deltameting na het gehouden experiment. Hiermee geven de stakeholders te kennen een hogere mate van transparantie te hebben ervaren dan men voorheen gewend was. De kenmerken van trustworthiness tonen ook alle een positieve verschuiving qua beoordeling in de deltameting. De stakeholders geven aan dat de ontworpen methode heeft bijgedragen aan het verbeteren van het bereiken van consensus en dat men vermoed dat er ook meer commitment in besluiten kan komen. Tot slot is men van mening dat besluitvorming middels de nieuwe methode een verbetering biedt ten opzichte van de huidige situatie. Hiermee is een antwoord gevonden op de hoofd- en deelvragen van dit onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7209
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160625_Alvers.pdf4.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.