Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7270
Title: ´Waar je mee omgaat, word je mee besmet´ De invloed van opiniemakers op betekenisgeving en emoties in organisaties
Authors: Langenhuijsen, KBI
Keywords: betekenisgeving
emoties
opiniemakers
organisatieverandering
informeel netwerk
communities
Issue Date: 1-Nov-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit verkennend onderzoek is om de invloed van opiniemakers op de betekenisgeving en de emoties binnen het informele netwerk van een organisatie tijdens een verandertraject te onderzoeken. Het onderzoek betreft een gevalsstudie bij een overheidsorganisatie, waar een verandertraject gaande is ten aanzien van het verbeteren van de 'klantgerichte dienstverlening'. Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek en een intern documentenonderzoek zijn vijf semigestructureerde interviews uitgevoerd, waarmee onderzocht wordt wat er binnen het informele netwerk van de organisatie speelt ten aanzien van het verandertraject. De analyse van de interviews leidt tot een thematisch kader met 21 thema’s en bijbehorende stellingen. De thema’s en stellingen zijn met behulp van een enquête aan de onderzoekspopulatie voorgelegd, waardoor de betekenisgeving en emoties binnen het informele netwerk wordt gemeten. In de enquête worden ook netwerkvragen gesteld, waarmee het informele netwerk van de organisatie en de opiniemakers in kaart worden gebracht. De enquête, met een respons van 39% van de onderzoekspopulatie, geeft aan dat men over het algemeen de noodzaak van verbetering van de dienstverlening erkent en dat men de klant als het bestaansrecht van de organisatie ziet. De stellingen waar men het minst mee eens is betreffen stellingen ten aanzien van de aanpak van het verandertraject. De respons op de emotievragen ten aanzien van de thema’s geeft een verscheidenheid van emoties weer, waarbij enkele thema’s als (zeer) positief en andere thema’s als (zeer) negatief worden ervaren en waarbij de mate van opwinding per thema ook erg divers is. Binnen het informele netwerk zijn, met behulp van een netwerkdiagram, vier communities te onderkennen, waarbij in totaal 17 opiniemakers zijn geïdentificeerd. De opiniemakers bevinden zich binnen dominante monovocale betekenisconstructies die aanwezig zijn in de communities. Dit is voornamelijk goed waar te nemen bij stellingen en thema’s waarbij een grote mate in verschil van betekenisgeving of valentie is geconstateerd. De afwijkende betekenisconstructies ten opzicht van de dominante monovocale betekenisconstructies bevinden zich om de dominantie monovocale betekenisconstructie heen en zijn minder gecentreerd binnen de community. Uit dit onderzoek blijkt dat de opiniemakers een bepaalde invloed hebben op de betekenisgeving en valentie binnen de communities en weinig tot geen invloed hebben op de mate van opwinding binnen een community. De resultaten van dit onderzoek leveren een bijdrage aan het vergroten van de wetenschappelijke kennis en inzicht ten aanzien van de invloed van opiniemakers op de betekenisgeving en emoties binnen het informele netwerk van een organisatie. Inzicht in het belang van opiniemakers tijdens verandertrajecten zal er mogelijk toe leiden dat opiniemakers door verandermanagers beter worden betrokken en medeverantwoordelijk worden gemaakt, zodat de kans op een positieve organisatieverandering wordt verhoogd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7270
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langenhuijsen K scriptie.pdf8.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.