Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7277
Title: De lerende organisatie. Een kwantitatief onderzoek naar de effecten van werkomgevings- en persoonlijke kenmerken op de lerende organisatie.
Authors: Zuijwegt - Zoeteweij, C
Keywords: Lerende organisatie
werkdruk
bancaire sector
omgevingskenmerken
persoonlijke kenmerken
bevlogenheid
beschikbare middelen en initiatief
Issue Date: 1-Jul-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek richt zich op het vinden van een verklaring vanuit de effecten van de werkomgeving, waaronder “tijd voor leren” en persoonlijke kenmerken op de percepties over de lerende organisatie en vervolgens op de werktevredenheid. De doelstelling van dit onderzoek is een verdiepende studie naar de wijze waarop werkomgevingsfactoren en persoonlijke kenmerken de perceptie over de lerende organisatie beïnvloeden en de gevolgen hiervan op de werktevredenheid. Theoretisch kader Bancaire organisaties werken sinds de kredietcrisis in 2008 in een omgeving die voortdurend onder een vergrootglas ligt. Daardoor is verandering regel geworden welke door medewerkers vlot eigen gemaakt moeten worden. Dit vraagt om een lerende omgeving. Bij banken is veel onderzoek gedaan naar veranderprocessen en performance management systemen. Daarnaast is onderzoek gedaan naar werktevredenheid en werkdruk. Tot nu toe hebben onderzoekers weinig aandacht besteed aan het effect van werkdruk in de lerende organisatie en de relatie met andere variabelen. Bestaande literatuur laat soms conflicterende resultaten zien en bevat hiaten ten aanzien van de kenmerken die gerelateerd zijn aan de lerende organisatie. Het belangrijkste verschil tussen de bestaande literatuur en het onderzoek van Gijzel (2015) is dat in de meeste onderzoeken de lerende organisatie als onafhankelijke variabele is onderzocht. In dit onderzoek wordt, net als het onderzoek van Gijzel (2015) de lerende organisatie als mediërende en afhankelijke variabele onderzocht. Daarnaast wordt “tijd voor leren”, dat verband houdt met werkdruk, en de perceptie van de lerende organisatie onderzocht. Onderzoeksvraag Hoe zijn de ervaren werkdruk, “tijd voor leren” en beschikbare middelen gerelateerd aan percepties over de lerende organisatie en werktevredenheid, en in welke mate beïnvloeden persoonlijk initiatief en bevlogenheid van medewerkers deze relaties? En reageren diverse groepen medewerkers verschillend op deze variabelen? Methode Om de hypothesen te toetsen is een kwantitatief empirisch onderzoeksontwerp gebruikt. De onderzoekgegevens zijn via een online meerkeuzevragenlijst verzameld. De vragenlijst is verspreid onder alle 277 medewerkers van een Nederlandse bankorganisatie. 73 respondenten (26%) vulden in november en december 2015 de vragen over de lerende organisatie, “tijd om te leren”, werkdruk, beschikbare middelen, werkbeleving, initiatief en werktevredenheid volledig in. De gegevens zijn statistisch getest in SPSS en de berekeningen zijn gemaakt met behulp van SmartPLS. Resultaten en conclusies Uit het onderzoek blijkt: 1. Werkdruk heeft een direct en negatief verband op de perceptie over de lerende organisatie. 2. Toegang tot middelen is niet gerelateerd aan de perceptie over de lerende organisatie. Het moderator effect van persoonlijk initiatief op de relatie tussen beschikbare middelen de lerende organisatie is eveneens niet aangetoond. 3. “Tijd voor leren” en bevlogenheid hebben een positief effect op de lerende organisatie. 4. Het mediërend effect van bevlogenheid op de relatie tussen werkdruk, “tijd voor leren”, beschikbare middelen en de lerende organisatie is niet aangetoond. 5. De lerende organisatie heeft een mediërend effect op de relatie tussen werkdruk , “tijd voor leren”, beschikbare middelen en werktevredenheid. 6. Het mediërend effect van de lerende organisatie op de relatie tussen persoonlijk initiatief en werktevredenheid is niet aangetoond. 7. Bij jongere medewerkers is de relatie tussen de lerende organisatie en de werktevredenheid sterker dan bij oudere medewerkers. 8. Het effect van “tijd voor leren” op de perceptie over de lerende organisatie is bij jongere medewerkers (jonger dan 36 jaar) sterker dan bij de oudere medewerkers. 9. Het directe (negatieve) effect van werkdruk op bevlogenheid is sterker bij medewerkers met maximaal een MBO opleiding dan voor medewerkers met een HBO en universitaire opleiding. 10. Het indirecte effect van “tijd voor leren” op werktevredenheid is via de perceptie op de lerende organisatie bij jongere medewerkers (jonger dan 36 jaar) groter dan bij de oudere medewerkers.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7277
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuijdwegt L scriptie.pdf2.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.