Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7348
Title: Een meervoudige casestudy naar de invloed van responsiviteit van een evaluatie via standaardisatie op de gezamenlijke uitgevoerde praktijk
Authors: Verkade, P
Keywords: standard setting
collaborative practice
evaluation
pathways
use
influence
responsiveness
Issue Date: 1-Dec-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de benutting van een evaluatie door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar netwerken dementie uit 2013. Er wordt aan de hand van het schematisch model naar evaluatie invloed van Mark & Henry onderzocht hoe binnen netwerken dementie het pad van de concepten responsiviteit naar standaardisering uiteindelijk naar aanpassing van de gezamenlijk uitgevoerde praktijk wordt gekomen. De centrale vraagstelling in dit onderzoek is: Op welke wijze heeft responsiviteit van een evaluatie, via standaardisatie, invloed op de gezamenlijk uitgevoerde praktijk van netwerken dementie, in het geval van de evaluatie van kwaliteitsaspecten van netwerken dementie door de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2013? Responsiviteit laat zich in deze context vertalen als de mate van waarin de evaluatie uitkomsten een antwoord geven op de evaluatie behoeften van de evaluatie gebruiker. Standaardisering kan verwijzen naar het gezamenlijk vastleggen van (kwaliteits)standaarden over de werkzaamheden die geleverd worden. Het concept gezamenlijke uitgevoerde praktijk staat binnen de gezondheidszorg voor het samenwerking tussen professionals van verschillende organisaties en/of van een verschillende disciplines met als doel de zorg voor de patiënt te verbeteren. De invulling van de gezamenlijk uitgevoerde praktijk kan vastgelegd zijn in standaardisering. Methode De centrale vraagstelling binnen dit onderzoek wordt beantwoord door middel van een meervoudige case study. Er worden in dit onderzoek vier van de twaalf door de IGZ gevisiteerde netwerken dementie onderzocht. De dataverzameling vindt plaats door middel van semigestructureerde interviews en aanvullend documentenonderzoek. Uitkomsten Twee van de netwerken dementie hebben daadwerkelijk een aantal van de door de IGZ geformuleerde aanbevelingen benut. De respondenten uit deze netwerken gaven een hoog cijfer voor responsiviteit. In alle vier de netwerken werd er nauwelijks druk vanuit de organisatie (bestuurders) ervaren om te werken aan kwaliteitsverbetering. Ook werden er in alle netwerken in meer of mindere mate conflicterende belangen ervaren tussen de betrokken deelnemende organisaties aan het netwerk. De behoefte voor kwaliteitsverbetering komt daardoor in drie van de vier netwerken met name uit de ketenregisseur en hulpverleners zelf. Ketenregisseurs zijn in haast alle gevallen academisch opgeleid en bekend met (evaluatie)onderzoek. In de twee ketens waar daadwerkelijk aanbevelingen benut zijn had de ketenregisseur een centrale rol in het initiëren van de kwaliteitsverbetering. In alle vier de netwerken vindt in meer of mindere mate standaardisatie plaats. De informele standaardisatie is binnen twee netwerken een verzameling van losse werkafspraken over de invulling van het casemanagement. Formele standaardisatie vindt plaats op het niveau van een jaar- of meerjarenbeleidsplan of een regionale vertaling van de Zorgstandaard dementie. Implementatie is binnen twee netwerken afhankelijk van het onderwerp en de beschikbare tijd en middelen. Conclusies en aanbevelingen De ervaren responsiviteit bleek in deze multiple casestudy maar gedeeltelijk van belang voor het aanpassen van de gezamenlijk uitgevoerde praktijk. Ondanks een hoge ervaren responsiviteit en het benutten van aanbevelingen in twee netwerken dementie verliep het proces van benutting niet op een lineaire wijze waarin standaardisatie een centrale rol had. Benutting was eerder een grillig pad waar het (toevallig) samenkomen van bevorderende factoren een rol lijken te spelen. De tijd diende “rijp” te zijn om met een bepaalde aanbeveling aan de gang te gaan. Dit verwijst ook naar het begrip tijdigheid uit het model van Mark & Henry. Standaardisering werd binnen de netwerken maar beperkt ingezet voor de aanpassing van de gezamenlijke uitgevoerde praktijk. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat netwerken dementie zijn te typeren als informele organisaties waarin via andere paden tot benutting van aanbevelingen wordt gekomen. Het is daarom aan te bevelen om onderzoek naar geselecteerde pad van evaluatiebenutting binnen “normale” publieke organisaties te herhalen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7348
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Verkade P scriptie dspace.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.