Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7369
Title: Verantwoord Toetsen en Beoordelen met een Rubric: een Onderzoek naar het Mediërend Effect van Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid op de Relatie tussen het Toepassen van een Rubric en Studenttevredenheid.
Authors: Westenberg-Wiersum, Corine
Keywords: scoring rubriek
prestatiebeoordeling
studenttevredenheid
betrouwbaarheid
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
toetskwaliteit
Issue Date: 10-Nov-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: ‘Toetsen afleggen’ en ‘beoordeeld worden’ zijn belangrijke elementen voor studenten in het hoger onderwijs. In het licht van toetskwaliteit en de impact die beoordeling heeft op studenten, is het van groot belang om een betrouwbare beoordeling te bewerkstelligen. Tevredenheid van studenten over toetskwaliteit wordt dan ook meegewogen als indicator voor toetskwaliteit. Toetsen moeten transparant, betrouwbaar en valide zijn. Als aanvulling op deze eisen zijn kwaliteitskenmerken van toetsen ontwikkeld en is het relatieve belang daarvan voor studenttevredenheid geclassificeerd. Om de toetskwaliteit en onderwijskwaliteit te borgen, worden bij het beoordelen van beroepsbekwaamheid middels een performance assessment (PA) in het hoger beroepsonderwijs regelmatig rubrics toegepast. Het toepassen van een rubric leidt tot een hogere betrouwbaarheid bij een PA ten opzichte van het niet toepassen; de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IB) geeft echter een fluctuerend beeld. Er is dan sprake van verschillende beoordelingen, bij verschillende studenten door verschillende beoordelaars. Het is de verwachting dat dit van invloed is op de studenttevredenheid. Verder inzicht is nodig om de invloed hiervan op studenttevredenheid als indicator voor toetskwaliteit te kunnen duiden. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen of en in hoeverre de toepassing van een rubric en studenttevredenheid beïnvloed wordt door de IB, zodat een bijdrage geleverd wordt aan de toetskwaliteit van een hoger beroepsopleiding. Aan het onderzoek hebben 78 voltijds eerstejaars studenten van de opleiding verpleegkunde van Hogeschool Viaa meegewerkt. Middels een Solomon vier-groepen ontwerp is bij het assessment Sociale Relationele Vaardigheden, een voor dit onderzoek ontworpen rubric, vergeleken met de traditionele beoordelingsmethode. In twee condities is met een schriftelijke vragenlijst de verwachting omtrent de kwaliteitskenmerken van het assessment gemeten. In alle vier condities is, op basis van dezelfde schriftelijke vragenlijst, de tevredenheid omtrent de kwaliteitskenmerken van het assessment gemeten. Voor de gegevensverzameling zijn, op basis van de schaal toets- en beoordelingsinstrumenten van de vragenlijst ‘Het relatieve belang van kwaliteitskenmerken voor studenttevredenheid’ van Gerritsen- Van Leeuwenkamp (2012), 13 stellingen op basis van een 5- punts Likertschaal geconstrueerd, aangevuld met een open vraag. De betrouwbaarheid van de schaal was goed. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de studenttevredenheid van eerstejaars studenten verpleegkunde van Hogeschool Viaa over de kwaliteitskenmerken van het assessment Sociaal Relationele Vaardigheden hoger is wanneer een rubric wordt toegepast dan wanneer de traditionele beoordelingsmethode wordt gehanteerd. De rubric draagt vanwege haar kenmerken bij aan de kwaliteit van het assessment. De mediatieanalyse laat zien dat de positieve relatie tussen rubric en studenttevredenheid in beperkte mate negatief beïnvloed wordt door de IB. Het onderzoek bevestigt eerdere bevindingen over een fluctuerende IB bij toepassing van een rubric en over de complexiteit van het betrouwbaar beoordelen van een PA. Tevens draagt het onderzoek bij aan verdere theorievorming over een rubric als instrument gericht op assessment for learning. De hoge tevredenheid impliceert een kwaliteitsverbetering voor toetsen en de rubric biedt de opleiding verpleegkunde van Hogeschool Viaa gelegenheid om de toetskwaliteit verder te borgen. Trefwoorden:
Description: Corine Westenberg - Wiersum (2016).Verantwoord Toetsen en Beoordelen met een Rubric: een Onderzoek naar het Mediërend Effect van Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid op de Relatie tussen het Toepassen van een Rubric en Studenttevredenheid. November,10, 2016, Heerlen, Nederland. Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7369
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWCWestenberg-Wiersum-10112016.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.