Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7372
Title: STRATEGISCH SCHRIJVEN Het Effect van Directe Instructie in Schrijf- en Zelfregulerende Strategieën op de Schrijfperformance en het Zelfvertrouwen van Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs.
Authors: Van Beek, Hermine
Keywords: schrijfvaardigheid
voortgezet onderwijs
strategieonderwijs
self-efficacy
Self-Regulated Strategy Development (SRSD)  
Issue Date: 9-Aug-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Het is niet goed gesteld met de schrijfvaardigheid van Nederlandse leerlingen en studenten. Over de hele linie schrijven zij niet op het niveau dat van hen verwacht mag worden. Dit is een probleem want niet goed kunnen schrijven werpt allerhande barrières op bij het volgen van onderwijs of het vormgeven van een professionele carrière. Het schrijfonderwijs moet dus effectiever maar hoe? Het vormgeven van schrijfonderwijs volgens de principes van Self-Regulated Strategy Development (SRSD) is een antwoord op deze vraag. SRSD kenmerkt zich door het expliciet aanbieden van zowel algemene als genrespecifieke schrijfstrategieën, zelfregulerende strategieën en de kennis die nodig is om deze strategieën toe te passen. De resultaten zijn positief. Door instructie naar SRSD-model schrijven leerlingen teksten van betere kwaliteit. Bovendien neemt hun self-efficacy, hun vertrouwen in eigen kunnen, toe. Het onderzoek naar schrijfonderwijs volgens het SRSD-model is tot nu toe met name gericht op (veelal remediërend) onderwijs aan kleine groepen of individuele studenten. De proefpersonen in deze onderzoeken zijn bovendien jong; ze zitten op de basisschool of in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dat bemoeilijkt het generaliseren van eerdere onderzoeksresultaten naar een reguliere (Nederlandse) onderwijssetting met oudere leerlingen. Dit onderzoek wil vaststellen welk effect het toepassen van de principes van SRSD in het schrijfonderwijs heeft op de schrijfperfomance én de self-efficacy ten aanzien van schrijven van Nederlandse scholieren in reguliere bovenbouwklassen van het middelbaar onderwijs. Dit onderzoek is een quasi-experimenteel pretest – posttest design. Aan het onderzoek deden 59 leerlingen mee uit twee klassen 5 vwo op een scholengemeenschap voor havo/vwo. De twee klassen werden willekeurig toegekend aan de experimentele of de controleconditie. Voorafgaand aan en aansluitend op de interventie werd de self-efficacy van leerlingen ten aanzien van schrijven gemeten met behulp van een vragenlijst (Braaksma, Rijlaarsdam & Van den Bergh, manuscript submitted for publication). Als pretest schreven leerlingen een beschouwende tekst. De 30 leerlingen in de experimentele conditie leerden vervolgens in 21 lessen van 50 minuten een beschouwende tekst te schrijven volgens de PLAN + WRITE-strategie, een strategie die gebruikt wordt om Amerikaanse leerlingen voor te bereiden op hun State Writing Exam (De La Paz, 2008). De 29 leerlingen in de controleconditie kregen instructie met behulp van de bij het vak Nederlands gebruikte lesmethode (Steenbergen, Feenstra, Frank, Van der Hulst & Kooiman, 2008). Aansluitend op de interventie schreven leerlingen opnieuw een beschouwende tekst bij wijze van posttest. De leerlingen in de experimentele conditie schreven na afloop van de interventie beschouwende teksten waarvan de algehele kwaliteit significant beter was dan die van de teksten, geschreven door leerlingen in de controleconditie. Bovendien schreven leerlingen in de experimentele conditie teksten die significant langer waren. Ten slotte hebben leerlingen in de experimentele conditie blijk gegeven van significant meer vertrouwen in eigen kunnen dan leerlingen in de controleconditie SRSD heeft dus een positief effect op de schrijfperformance. Leerlingen geven daarnaast aan hun self-efficacy ten aanzien van schrijven toegenomen is. Deze bevindingen maken het de moeite waard om nader te onderzoeken hoe SRSD stevig in het Nederlandse schrijfonderwijs verankerd kan worden.
Description: Hermine van Beek, W. (2016). Het Effect van Directe Instructie in Schrijf- en Zelfregulerende Strategieën op de Schrijfperformance en het Zelfvertrouwen van Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Augustus, 9, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7372
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWWvanBeek-09082016.pdf563.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.