Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7374
Title: Verbeteren van Educatieve Proceskwaliteit; Kan en Werkt. Effect van nascholing op educatieve proceskwaliteit in een geïntegreerde voorziening voor kinderen van 1-4 jaar.
Authors: Van Valkengoed, Annet
Keywords: Voor en Vroegschoolse Educatie
Geïntegreerde Kindvoorzieningen
Educatieve en Emotionele Proceskwaliteit
CLASS Toddler
Nascholing
Professionalisering
Issue Date: 17-Nov-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond en doel. Interventies op jonge leeftijd hebben grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Daarom voeren professionals in Nederland voor- en vroegschoolse educatieve (vve) programma’s uit in aparte voorzieningen als peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en school. Resultaten van dit vve-beleid zijn matig. Hoewel de emotionele proceskwaliteit veelal gemiddeld tot hoog is, is de educatieve proceskwaliteit veelal laag (uitvoeringsniveau). Emotionele proceskwaliteit verwijst naar een responsieve professional die zorgt voor positieve aandacht, vertrouwen en veiligheid. Educatieve proceskwaliteit verwijst naar een responsieve professional met hoge verwachtingen die feedback geeft, ontwikkeling stimuleert door kinderen uit te dagen in spel, en in een rijke speel- leeromgeving interessante activiteiten biedt die een beroep doen op alle ontwikkelingsdomeinen. Daarnaast is het stelsel van voorzieningen gefragmenteerd (systeemniveau). De vraag die in dit onderzoek centraal staat is of de emotionele en educatieve proceskwaliteit kan worden verhoogd door a) een nascholingsinterventie op het gebied van educatieve interactievaardigheden van professionals, b) in een minder gefragmenteerd systeem als context. Dit onderzoek draagt bij aan de formulering van een antwoord op die vraag door het effect te onderzoeken van een nascholingsinterventie gericht op professionals die in een geïntegreerde voorziening werken met jonge kinderen. Deelnemers, Procedure, Onderzoeksontwerp. In het ontwerpgericht onderzoek met quasiexperimentele opzet participeerden 24 professionals werkzaam met kinderen tussen 1 en 4 jaar in twee geïntegreerde voorzieningen. Deze zijn gekozen uit een samengestelde lijst geïntegreerde voorzieningen (Kindcentra2020.nl, 2015; PACT, 2014). Daaruit werd de experimentele voorziening gekozen vanuit praktisch oogpunt van nabijheid; de controlegroep op basis van een aselecte steekproef. In de experimentele groep participeerden 12 vrouwen (91,7% hoger onderwijs genoten), in de controlegroep 12 vrouwen (83,3% hoger onderwijs). In het onderzoek werden a) via een nul- en nameting de emotionele en educatieve proceskwaliteit in kaart gebracht; b) ontving de experimentele groep gedurende zes maanden individuele en groepsgerichte nascholing gericht op de educatieve proceskwaliteit; c) werden de ervaringen van professionals rond de nascholing in kaart gebracht. 3 Meetinstrumenten. De proceskwaliteit werd in kaart gebracht met observatie-instrument CLASSToddler (La Paro, Hamre, & Pianta, 2011). Uitkomsten van CLASS-Toddler werden eveneens gebruikt om te bepalen aan welke onderwerpen aandacht moest worden besteed in de nascholingsinterventie. Om te duiden welke determinanten invoering van de nascholingsinterventie beïnvloedden werd bij de experimentele groep de vragenlijst Meetinstrument voor Determinanten van Innovaties (Fleuren, Paulussen, Van Dommelen, & Van Buuren, 2012) afgenomen. In focusgroepen met een van Delphi (Bijl, 1991; Dalkey & Helmer, 1963) afgeleide werkwijze werd doorgevraagd op resultaten van de vragenlijst en ervaringen van de professionals met de interventie. Resultaten en conclusies. De geteste nascholingsinterventie met CLASS-Toddler bleek bij de onderzoekspopulatie te leiden tot een significant hogere educatieve proceskwaliteit. Middels nascholing werden professionals geholpen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen in de nieuwe context van geïntegreerde voorzieningen om een hogere educatieve proceskwaliteit te bereiken. Ook de emotionele proceskwaliteit nam toe, maar hierop kon geen significant effect worden vastgesteld. Een vijftal elementen bleken determinerend voor een succesvolle nascholingsinterventie, te weten: kennis in combinatie met zichtbare uitkomsten, persoonlijk voordeel in combinatie met sociale steun in teambijeenkomsten, en tijd in relatie tot bezettingsgraad, voorbereiding en nascholing.
Description: Annet van Valkengoed, J. (2016). Verbeteren van Educatieve Proceskwaliteit; Kan en Werkt. Effect van nascholing op educatieve proceskwaliteit in een geïntegreerde voorziening voor kinderen van 1-4 jaar. November, 17, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7374
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWAvanvalkengoed-17112016.pdf4.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.