Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7421
Title: Accounting: Legitimiteit en institutionele complexiteit. 'License to operate' van Nederlandse zorgverzekeraars
Authors: Dallinga, K
Keywords: accounting
legitimiteit
instiutionele complexiteit
legitimacy
institutional complexity
Issue Date: 1-Jul-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek gaat over accountingpraktijken van zorgverzekeraars in Nederland in relatie tot de legitimiteit die zij van haar omgeving nodig heeft. Zorgverzekeraars hebben te maken met een omgeving, waarin door verschillende belanghebbenden druk wordt uitgeoefend op de organisatie om betrouwbare verantwoording af te leggen. Zij moeten tegemoet komen aan verschillende tegenstrijdige eisen, zorgverzekeraars bevinden zich in een situatie van institutionele complexiteit. In dit onderzoek staat de volgende vraagstelling centraal: Hoe ontwikkelen zorgverzekeraars legitimiteit met accounting praktijken in een situatie van institutionele complexiteit? Om een antwoord te vinden op de vraagstelling is onderzoek gedaan naar vier verschillende zorgverzekeraars, waarbij één zorgverzekeraar een verdiepend onderzoek heeft plaatsgevonden. Er is veel onderzoek naar institutionele complexiteit gedaan, echter is er in de bestaande literatuur vrijwel geen onderzoek gedaan naar een systematische manier waarop organisaties reageren op tegenstrijdige belangen. Ook legitimiteit heeft een belangrijke plaats binnen onderzoeken, echter het repareren van legitimiteit, zoals bij zorgverzekeraars het geval is, heeft veel minder aandacht tot nu toe gehad dan het verkrijgen en behouden van legitimiteit. Het theoretisch raamwerk van dit onderzoek is gebaseerd op het model van Suchman (1995) over legitimiteit en mogelijke strategieën die organisaties kunnen toepassen. Dit model is gebaseerd op de theorie van Oliver (1991) waarin zij aangeeft dat organisaties in staat zijn actief te reageren in een situatie van institutionele complexiteit. In een dergelijke situatie ziet een organisatie zich geconfronteerd met tegenstrijdige eisen van haar stakeholders. De casestudy levert de volgende resultaten op. Zorgverzekeraars trachten met hun legitimiteitsactiviteiten zowel continuïteit als geloofwaardigheid te bevorderen. Met hun accounting praktijken ligt het accent op de continuïteit. Wat het repareren van legitimiteit voor zorgverzekeraars extra lastig maakt, is dat zij niet bij machte zijn om de oorzaak van negatieve impact op de legitimiteit weg te nemen. Met betrekking tot de legitimiteitsactiviteiten leggen zorgverzekeraars de nadruk binnen de pragmatische dimensie op de uitwisselingslegitimiteit (voorbijgaande aard) waarbij zij monitoren creëren ofwel instrumenten ontwikkelen om inzicht in het functioneren van de organisatie te verschaffen voor de stakeholders. Voor de morele dimensie betreft het zowel de output (voorbijgaande aard) als de procedurele (langdurige aard) legitimiteit, waarbij het rechtvaardigen van haar activiteiten centraal staat. Het perspectief van de maatschappij op de morele legitimiteit botst met name met de procedurele legitimiteit, die wordt afgedwongen door de overheid en de toezichthouders. In de cognitieve dimensie leggen zorgverzekeraars veel uit en trachten ze herkenbaar te zijn. Dit heeft nog niet geleid tot duurzame verankering in met name de maatschappij, ofwel begrijpelijkheid en vanzelfsprekendheid van haar activiteiten. Op de cognitieve dimensie heeft een organisatie feitelijk nauwelijks invloed, focus van legitimiteitsactiviteiten zou feitelijk te verwachten zijn op de pragmatische en morele dimensie. Een tweede bevinding is dat er een discrepantie bestaat tussen macro- en microniveau ten aanzien van legitimeren van accountingpraktijken. De discrepantie zit in het feit dat het individu de beste zorg tegen de laagste kosten wenst en voor de maatschappij borging van kwaliteit en dempen zorgkosten van belang zijn. In de institutionele omgeving is er spanning tussen enerzijds het eigenbelang van een stakeholder, met name van de maatschappij of wel de verzekerde, vanuit de pragmatische dimensie, en anderzijds het belang van de maatschappij vanuit de morele en cognitieve dimensie. Uit het onderzoek blijken zorgverzekeraars goed in staat de verschillende activiteiten, die bijdragen aan legitimiteit, voor meerdere stakeholders te kunnen combineren. Ze lijken echter nog niet goed in K. Dallinga 851608515 staat alle stakeholders zodanig te bedienen om legitimiteit van langdurige aard te verkrijgen. Deze resultaten lijken de bestaande theorie te ondersteunen in de omgeving van zorgverzekeraars in Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7421
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dallinga K scriptie definitief.pdf999.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.