Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7438
Title: Attitude van de Nederlandse garnalenvissers. Innovatie door middel van de garnalenpulsvisserij
Authors: Tuinen van, DW
Keywords: garnalenvisserij
pulsvisserij
attitude
ABC model
affectie
gedrag
cognitie
innovatie
Issue Date: 1-Jun-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Onderzoeksvraag: In dit onderzoek stond de vraag centraal wat de attitude is van Nederlandse garnalenvissers op het gebied van innovatie met betrekking tot de pulsvisserij op garnalen. De pulsvisserij is een innovatieve vistechniek waarmee op garnalen (Crangon crangon) kan worden gevist. Methode: De onderzoeksvraag is beantwoord door middel van een kwantitatief onderzoek in combinatie met een kwalitatief onderzoek. Middels kwantitatief onderzoek is door middel van een op het ABC model gebaseerde vragenlijst de attitude van Nederlandse garnalenvissers inzichtelijk gemaakt en is inzichtelijk gemaakt in hoeverre deze attitude aansluit bij het affectieve, gedragsmatige en cognitieve aspect van een attitude. Het kwalitatief onderzoek bestond uit een vijftal diepte interviews met garnalenvissers ter verdieping van het kwantitatieve onderzoeksresultaat. Resultaten: Middels een lineaire regressie analyse is aangetoond dat de onafhankelijke variabelen 29,3% van de variantie verklaren in de attitude van Nederlandse garnalenvissers op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij. De onafhankelijke variabelen jaaromzet van het visserijbedrijf en het feit of een vergunninghouder walschipper is hebben een positieve significante invloed op de ervaren attitude. De onafhankelijke variabele aantal zeedagen per jaar vissend op garnalen heeft een negatieve significante invloed op de ervaren attitude van garnalenvissers op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij. Verder is er op basis van een lineaire regressie analyse aangetoond dat cognitie een sterkere interpretatiekracht heeft met betrekking tot de attitude van Nederlandse garnalenvissers op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij dan affectie en gedrag. Garnalenvissers benadrukten in het kwalitatieve onderzoek dat innovativiteit in de visserijsector persoonsgebonden is en zich niet laat be├»nvloeden door tal van onafhankelijke variabelen. De onduidelijkheid die bij garnalenvissers bestaat over de mogelijkheden tot toepassing van de innovatieve garnalenpulstechniek leidt tot onzekerheid. Deze onzekerheid mondt uit in angst voor de verandering door toepassing van de innovatieve visserijtechniek, deze angst bestaat met name bij garnalenvissers die volledig afhankelijk zijn van deze vorm van visserij. Conclusie: Uit het onderzoek blijkt dat de attitude van de Nederlandse garnalenvissers op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij zich tussen een neutrale en een enigszins negatieve attitude bevindt waarbij er tussen garnalenvissers onderling aanzienlijke verschillen in attitude bestaan. De verschillen in attitude kunnen mede worden verklaard doordat vele Nederlandse garnalenvissers een verschillend beeld hebben van de garnalenpulsvisserij.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7438
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuinen van D Scriptie finale versie.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.