Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7448
Title: Vervulling van het psychologisch contract staat tot organizational citizenship behavior als 1 + 1 staat tot 3
Authors: Brandsma, J
Issue Date: 6-Jul-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek beoogt antwoord te geven op de vraag of het psychologisch contract positief gerelateerd is aan de mate van voorkomen van organizational citizenship behavior en wat de invloed van geslacht en leeftijd op deze relatie is. Het psychologisch contract (PC) beschrijft de werknemers impliciete verwachtingen van de werkgever wat van invloed is op het gedrag van de werknemers. Organizational citizenship behavior (OCB) is een vorm van gedrag. OCB is gedrag wat niet verplicht is, de uitingen van het gedrag komen boven op het takenpakket behorende bij de functie, en het extra-rol gedrag levert een extra bijdrage aan de effectiviteit van de organisatie. Dit is vooral van belang in relatie tot de huidige reorganisatie die binnen de Rabobank plaats vindt. De reorganisatie zorgt voor onzekerheid bij medewerkers en tevens verdwijnen formatieplaatsen eerder dan de uit te voeren werkzaamheden. OCB kan op beide voornoemde gevolgen van de reorganisatie een positief effect hebben. OCB kan namelijk een positief effect hebben op de mate waarin medewerkers elkaar steunen en helpen en het kan een positief effect hebben op de productiviteit van medewerkers. Werkgevers handelen hier nog niet (on)bewust bekwaam. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen het PC en OCB binnen de bancaire sector, wel kan het mogelijk een positieve bijdrage leveren aan het voornoemde handelen van de werkgever. Het onderzoek is uitgevoerd met de gedachte dat geslacht en leeftijd de variatie in scores op het PC en OCB kunnen verklaren. Het betreft een kwantitatief onderzoek waarbij 247 medewerkers die betrokken zijn bij risicomanagement een vragenlijst hebben ingevuld. De uitkomsten van het onderzoek leveren bewijs dat er een voorspellende relatie is tussen items van het psychologisch contract en het voor komen van organizational citizenship behavior. Tevens is er gedeeltelijk een significante modererende invloed van het geslacht en de leeftijd gebleken op voornoemde relatie. Voor mannen geldt dat de mate van autonomie belangrijker is in het laten zien van OCB dan voor vrouwen. Met betrekking tot de leeftijd is de samenhang tussen salaris en OCB dat bij oudere medewerkers een hoger salaris meer bijdraagt aan het vertonen van OCB dan dat dit geldt bij jongere medewerkers. De relatie tussen psychologisch contract en organizational citizenship betekent voor managers van de bank een bewustwording dat er een psychologisch contract is waar in het bijzonder autonomie, werkdruk, de balans werk/privé en psychologische belasting stuurmechanismen kunnen zijn voor het beïnvloeden van OCB. De gebruikte vragenlijst van Ten Brink is opgesteld voor het psychologische contract niet specifiek voor organizational citizenship behavior en spitst zich toe op de OCB-dimensie civic virtue waarbij 4 OCB-dimensies onbevraagd blijven. Het gebruik van meer specifieke en uitgebreide OCB-vragenlijsten hebben mogelijk invloed op de uitkomsten van de hypothesis. De onderzoeksvariabelen zijn op een en hetzelfde moment gemeten en gebaseerd op zelfrapportage. De turbulente interne en externe omgeving van de Rabobank kunnen de uitkomsten van het onderzoek hebben beïnvloed. Longitudinaal onderzoek met meerdere meetmomenten kunnen mogelijke causale verbanden bloot leggen.   Abstract This research aims to answer the question of whether the psychological contract is positively related to the occurence of organizational citizenship behavior and the influence of gender and age on this relationship. The psychological contract (PC ) describes the workers implicit expectations of the employer which affects the conduct of the employees. Organizational citizenship behavior (OCB) is a form of behavior. OCB is behavior which is not mandatory, the manifestations of behavior are in addition to the tasks associated with the function, and extra-role behavior provides an additional contribution to the effectiveness of the organization. This is of particular importance in relation to the current reorganization that takes place within the Rabobank. The reorganization creates uncertainty for employees and also permanent positions disappear rather than to carry out the work. OCB can have a positive effect on both the aforementioned effects of the reorganization. OCB can have a positive effect on the level of support and help each other and it can have a positive impact on employee productivity. Employers act here not (un)consciously competent. There is little research into the relationship between the PC and OCB within the banking sector, it is possible to make a positive contribution to the aforesaid action of the employer. The research was carried out with the idea that gender and age may explain the variation in scores on the PC and OCB. It is a quantitative study which, using questionnaires, 247 bank employees investigated risk have been involved. The results of the study provide evidence that a predictive relationship between items of the psychological contract and for the coming of organizational citizenship behavior. There partially showed a significant moderating influence of gender and age on the aforementioned relationship. For men, the degree of autonomy is more important in showing OCB than for women. With regard to the age, the correlation between salary and OCB shows that older employees contribute more higher salaries to exhibiting OCB than that this applies to younger employees. The relationship between psychological contract and organizational citizenship means an awareness of managers of the bank that there is a psychological contract in particular autonomy, workload, work/life balance and psychological can load control mechanisms for influencing OCB. The questionnaire used by Ten Brink has been prepared for the psychological contract is not specific to organizational citizenship behavior and focuses on the OCB dimension civic virtue which four OCB dimensions remain unquestioned. The use of more specific and comprehensive OCB questionnaires may impact the results of the hypothesis. The research variables are at one and the same time measured and based on self-reporting. The turbulent internal and external environment of Rabobank may have influenced the outcome of the investigation. Longitudinal studies with multiple measurement points can uncover potential causal relationships.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7448
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brandsma J scriptie definitief dspace.pdf631.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.