Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7588
Title: Onder welke omstandigheden kan het stakeholdersmodel een positieve bijdrage hebben in een niet op winst gerichte organisatie, met een toepassing op de sector hoger onderwijs?
Authors: Blanken, J van - Hagemeijer
Keywords: stakeholdertheory
stakeholder framework
strategic management
stakeholder saliënce model
strategy
stakeholdermanagementcompetenties
Issue Date: 28-Aug-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: 1. Aanleiding tot het onderzoek (theorie): De ‘’Stakeholders Theorie’’ is al enige jaren een cruciaal concept in het strategisch management van organisaties. De stakeholderstheorie stelt stakeholders en hun belangen centraal, en zet management in om stakeholderswaarde te maximaliseren en stakeholderswaarde te verhogen. Deze generieke doelstelling is mogelijk ook bruikbaar en toepasbaar in non profit sectoren, zoals bijvoorbeeld de sector (hoger) onderwijs. 2. Reden om dit te onderzoeken: De ontwikkelingen in hoger onderwijs zijn talrijk en maken het managen van al die belangen zeer complex. Het is duidelijk dat stakeholders van groot belang zijn voor de continuïteit van het onderwijs. Stakeholders worden niet altijd (op tijd) gezien en/of (h)erkend als belanghebbende. Goed hoger onderwijs sluit aan op de maatschappelijke relevantie, het bedrijfsleven, de maatschappij hebben baat bij hoger opgeleiden die in staat zijn de complexere vraagstukken op te lossen en bij innovaties door fundamenteel of toegepast onderzoek. Gezocht wordt ook nog naar een sleutel om een aantal actuele vraagstukken voor het HO op te lossen. Deze vraagstukken omvatten o.a. de behoefte aan emancipatie, democratisering, betere verbinding met de academische gemeenschap, passende verdeling van de middelen, voldoen aan maatschappelijke vraag naar hoger opgeleiden en onderzoek waarmee innovaties mogelijk zijn 3. Kort overzicht uitvoering van het onderzoek. Om de omstandigheden te achterhalen is in de literatuur gezocht naar eerder uitgevoerd onderzoek op toepassing van stakeholderstheorie in termen van stakeholdersmodellen. Er is gebruik gemaakt van de literatuur van Freeman ‘’stakeholder theory’’ (1984), Freeman, et al. (2010), het stakeholder saliënce model van Mitchell et.al (1997) en de theorie van Freeman (2010) strategic management : a stakeholder approach (2010) , de daaraan gerelateerde literatuur en literatuur over hoger onderwijs. Met behulp van de toepassing van het stakeholder saliënce model van Mitchell (1997) is bij 4 hoger onderwijsinstellingen onderzocht in hoeverre daarmee de juiste stakeholders kunnen worden geclassificeerd naar de zeven typen stakeholders en de drie groepen definitieve, verwachtingsvolle en latente stakeholders. Er zijn stellingen en vragen lijsten voorgelegd om te achterhalen of een stakeholdermodel toepasbaar is, wenselijk is en onder welke omstandigheden een stakeholdermodel een positieve bijdrage kan leveren aan non profit organisatie met een toepassing op hoger onderwijs. 4. Belangrijkste resultaten van het onderzoek. a. HO managers herkennen stakeholders. Dit kunnen zij met behulp van het stakeholdersalience model van Mitchell et al (1997). b. HO managers passen bij het ontwikkelen van stakeholderswaarde de 6 leidende principes van stakeholderstheorie toe; samenwerken, betrokkenheid, verantwoordelijkheden, complexiteit, continue creatie, en competitie c. HO managers ontwikkelen een stakeholderstructuur die op rationeel, proces en transactioneel niveau goed op elkaar is aangesloten en hen in staat stelt om stakeholders te managen. d. Met behulp van de stakeholdercompetenties managen zij de stakeholders. Dit niveau kan nog verder ontwikkelen naar een hoog niveau, en is belangrijke moderator voor het stakeholdermodel. e. Het wordt belangrijk gevonden om op elk van de principes een hoge mate te realiseren voor stakeholders. 5. Conclusies die daaruit getrokken kunnen worden. a. Het instrument van Mitchell et al. (1997) biedt met het stakeholder saliënce model een bruikbaar model waarmee HO managers kunnen vaststellen wie stakeholders zijn en welke invloed zij kunnen hebben op de organisatie. HO managers zien de waarde voor toepassing van een stakeholdermodel. b. Freeman et al. (2010) leveren een framework voor de uitgangspunten in de structuur op rationeel, organisatieproces, en transactionele niveau kunnen worden uitgewerkt, door op elk niveau de zes principes voor de wijze waarop de relatie ontwikkelt kan worden te borgen. Het hoger onderwijs maakt al gebruik van dit elementen van het framework en wil dit expliciet maken en tot ene hoger niveau ontwikkelen. c. Freeman (2010) biedt een visie voor de managementaanpak die gedragen wordt in het hoger onderwijs. HO managers vinden het belangrijk om van niveau middel tot hoge stakeholdermanagement-competenties te komen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7588
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blanken van J scriptie dspace.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.