Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7596
Title: Gemotiveerd om te veranderen voor jezelf of voor anderen? Een onderzoek naar de relatie tussen public service motivatie, veranderbereidheid en job performance.
Authors: Mallekoote, M
Keywords: Public Service Motivatie
job performance
PSM-fit
veranderbereidheid
Issue Date: 12-Sep-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek kijkt naar de relatie van public service motivatie (PSM) op job performance, in welke mate veranderbereidheid deze relatie medieert en wat de invloed is van PSM-fit als moderator in de relatie tussen PSM en veranderbereidheid. Hiermee wordt voorzien in de behoefte aan empirisch bewijs ter ondersteuning van de theorie over de basisrelatie van PSM op job performance, die in 1990 door Perry en Wise werd geïntroduceerd. Daarnaast geven de uitkomsten van dit onderzoek inzicht in een mogelijke mediator en moderator. Door de toevoeging van veranderbereidheid aan het conceptueel model wordt invulling gegeven aan de oproep tot meer multidisciplinair onderzoek naar het concept PSM. Er is een surveyonderzoek is uitgevoerd in de periode van oktober 2015 tot januari 2016 bij 6 verschillende publieke organisaties, waarvan in totaal 392 vragenlijsten retour zijn ontvangen. Met behulp van deze vragenlijsten zijn de variabelen PSM, job performance, veranderbereidheid en PSM-fit gemeten. Uit de resultaten blijkt dat er in dit onderzoek geen significantie relatie bestaat tussen PSM en job performance. Ondanks het significante verband tussen PSM en veranderbereidheid, is er geen sprake van mediatie door veranderbereidheid in de relatie tussen PSM en prestaties. Tot slot mag PSM-fit niet als moderator gezien worden doordat de interactieterm PSM-fit zelf niet significant is. Het ontbreken van het verband tussen PSM en job performance geeft de keerzijde weer van het concept PSM. Het lijkt een verrassende uitkomst, maar wetende dat vooral significant positieve relaties gepubliceerd worden is het heel goed mogelijk dat er toch ook vaak geen of negatieve relaties bestaan. Ook kan het voortkomen uit de beperkingen rondom de meetinstrumenten die mogelijk minder geschikt zijn voor de Nederlandse context of beïnvloedt worden door andere situationele factoren. Het geeft in ieder geval het belang aan van continuering van onderzoek naar het concept PSM en zijn meetinstrumenten. Veranderbereidheid is in dit onderzoek geen mediator, maar het is wel een significante uitkomst van PSM, ofwel PSM is een antecedent van veranderbereidheid. Wanneer er sprake is van veranderingen binnen een organisatie, waarvoor veranderbereidheid gevraagd wordt van medewerkers met een hoge mate van PSM, dan heeft PSM een positieve invloed op deze veranderbereidheid. Er moet echter rekening mee gehouden worden dat er dan (nog steeds) geen positief verband bestaat met de job performance van de medewerkers. Dit kan voortkomen uit negatieve emoties die een medewerker heeft ten aanzien van de verandering. Voor de praktijk is dit een belangrijke bevinding ten behoeve van organisaties in een verandertraject, het draagt tevens bij aan de multidisciplinaire benadering van PSM.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7596
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mallekoote M scriptie dspace.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.