Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7676
Title: Management control van risico's binnen verticale control relaties. Twee case studies van gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Authors: Scheijvens, R
Keywords: Management
Informal
Formal
Tightness
Focus
Relational
Financial
Performance
Relationships
Vertical
Risks
Control
Issue Date: 5-Apr-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Samenvatting en keywords eindscriptie. Roy Scheijvens Titel scriptie (NL): Management control van risico’s binnen verticale control relaties. Titel scriptie (EN): Management control of risks within vertical control relationships. Samenvatting In deze scriptie wordt onderzoek verricht naar de samenwerking van gemeentelijke organisaties in de vorm van gemeenschappelijke regelingen (GR’s). Doel van het onderzoek is het in beeld brengen van management control van risicomanagement bij samenwerkende gemeenten in de vorm van GR’s. De probleemstelling (centrale vraag) binnen het onderzoek luidt als volgt: Hoe verloopt management control van risicomanagement bij samenwerkende gemeenten in de vorm van Gemeenschappelijke Regelingen? De bestaande kennis omtrent dit onderwerp is in beeld gebracht door middel van literatuuronderzoek. Voor de samenwerkingsverbanden is de literatuur van de Inter Organisational Relationships (Ior’s) betrokken. Binnen de literatuur wordt de Inter-municipal company (Ahlgren & Pettersen, 2015) benoemd. Deze vertoont overeenkomsten met de Gemeenschappelijke regeling (GR). Specifiek wetenschappelijk onderzoek naar de GR is nog niet verricht. Voor het onderzoeken van management control van risico’s zijn de volgende risico’s van samenwerken betrokken binnen het onderzoek: relationeel risico, performance risico en financieel risico. Voor management control wordt binnen het onderzoek de verticale control relatie centraal gesteld. De verticale control relatie heeft betrekking op de te beheersen control relatie tussen de gemeente en de organisatie van de GR. Voor het theoretisch raamwerk van control is aansluiting bij Cäker en Siverbo (2011) gezocht omdat deze een control model voor gemeentelijke samenwerking beschrijven. Naar aanleiding van de literatuurstudie zijn zes proposities opgesteld. Een propositie verbindt de concepten uit de literatuurstudie en is richtinggevend voor het verzamelen en de analyse van de data binnen het onderzoek. Naast de concepten van risico’s en control zijn ook de concepten control focus en control tightness betrokken bij het opstellen van de proposities. Voor het uitvoeren van het onderzoek is aangesloten bij de methodiek van de case study. Twee casussen van intergemeentelijke samenwerking zijn betrokken binnen het onderzoek. Per casus zijn drie gemeenten geselecteerd. De data binnen het onderzoek zijn verzameld door documentenstudie en het afnemen van interviews. Onderstaand worden de conclusies binnen het onderzoek beschreven. Gemeenten zetten zowel informele als formele control mechanismen in voor het beperken van relationeel risico, performance risico en financieel risico binnen de verticale control relatie ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling. Voor het mitigeren van performance risk werden binnen de casus Rd4 gemeenschappelijke meetbare doelstellingen (formele output control) benoemd. Formele control voor het mitigeren van performance risico was binnen de casus WOZL nog niet aanwezig. Uit de onderzochte casussen blijkt dat voor het mitigeren van financieel risico de gemeenten result en action control inzetten. De begroting en de jaarrekening van de GR spelen een belangrijke rol voor het beperken van financieel risico. De wettelijke verplichting tot het opstellen van de begroting is een vorm van action control (preaction review). Het management van de GR wordt verplicht na te denken over de financiële planning van de GR organisatie en dient de begroting ter zienswijze aan de gemeenten voor te leggen. Er is daarnaast sprake van results control omdat te behalen en gerealiseerde resultaten inzichtelijk worden voor de gemeenten binnen de begroting en de jaarrekening. Gemeenten gebruiken ook overige formele instrumenten voor het mitigeren van financieel risico: kwartaalrapportages, begrotingswijzigingen, samenwerkingsstatuut en de nota verbonden partijen. Naast formele control mechanismen hanteren de gemeenten ook informele control mechanismen van interactions and meetings voor het beperken van risico’s. Binnen de twee onderzochte casussen is er sprake van een periodiek beleid- en financieel overleg. De beherend ambtenaar kan daarnaast ook persoonlijke contacten onderhouden met de contactpersoon bij de GR. Ook bij relationeel risico speelt het control mechanisme van interactions and meetings een rol. De mate van uitwisselen van informatie heeft mogelijk effect op de perceptie van relationeel risico in de relatie tussen beherend ambtenaar en de contactpersoon bij de GR. Interactions en meetings worden door gemeenten ingezet met mogelijk als effect het verlagen van de perceptie van relationeel risico en het bijdragen aan goodwill trust. Voor de concepten van performance risico en financieel risico is binnen het onderzoek gekeken naar de concepten van control focus en control tightness. Op basis van de resultaten van het onderzoek is de conclusie dat gemeenten bij management control van risico’s ten aanzien van de GR een brede control uitvoeren. Gemeenten voeren een matige tightness uit bij de control van risico’s ten aanzien van de samenwerking. Voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderzoek is de conclusie dat wordt voldaan aan de criteria van construct validiteit, interne validiteit en repliceerbaarheid. Het onderzoek is beschrijvend / exploratief van aard en de uitkomsten van het onderzoek bieden daarom onvoldoende basis voor generalisatie (externe validiteit). Mogelijk zou een toekomstig kwantitatief onderzoek op grotere schaal een groot aantal metingen kunnen uitvoeren met betrekking tot de concepten in dit onderzoek. Hiermee zou de externe validiteit van de uitkomsten vergroot kunnen worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7676
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Scheijvens R Scriptie dspace.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.