Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7709
Title: De toetssteen van de zorgplicht rustend op scholen
Authors: Koster, G.S.M.
Keywords: schoolzorgplicht
pesten
gevaarzetting
rechterlijke toetsing
analogie
werkgeverszorgplicht
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Pesten op scholen is een groot probleem dat om een oplossing vraagt. Het recht heeft tot nu toe nog onvoldoende geholpen om een oplossing te vinden. Vaststelling van concrete normen waardoor pesten een halt wordt toegeroepen, ontbreekt. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag of analogische toepassing van de bestaande concrete plichten die gelden voor werkgevers om te zorgen voor veiligheid van de werknemer (art. 7:658 lid 1 BW) een rol kunnen spelen in de relatie school en leerling als een leerling gepest wordt. De zorgplicht rustend op scholen om voor sociale veiligheid te zorgen is, gelet op de bewoording, een open norm. Dit betekent dat niet vast staat welk handelen of laten voldoet aan de norm of juist te kort schiet. Op het moment dat een school de zorgplicht om te zorgen voor sociale veiligheid heeft geschonden en een leerling hierdoor psychische schade heeft opgelopen, is sprake van gevaarzetting door verwezenlijking van (veiligheid- en) gezondheidsrisico’s. Dit maakt dat het antwoord op de vraag of een school al dan niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, aan de hand van de Kelderluik-criteria beoordeeld moet worden. Indien de rechter het recht niet kan vinden kan hij, gelet op zijn autonomie, zoeken naar rechtsregels die toe te passen dan wel uit te breiden zijn voor een geval waarvoor de regel in beginsel niet geschreven is. Om een rechtsregel analogisch toe te kunnen passen, dient de geleidelijkheid vastgesteld te worden. Deze geleidelijkheid dient zich bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag te richten op de kernpunten van de zorgplichten, omdat de kernpunten de omvang (reikwijdte) van de zorgplicht bepalen. De kernpunten van de werkgeverszorgplicht en de zorgplicht rustend op scholen om voor sociale veiligheid te zorgen, zijn grotendeels gelijk, waardoor gekozen kan worden voor analogische toepassing. Als argumenten om te kiezen voor analogische toepassing van de jurisprudentiele toetsnormen van artikel 7:658 lid 1 BW kunnen twee verschillen worden toegevoegd. Deze twee verschillen zijn de grotere machts- en gezagsongelijkheid in de schoolrelatie (in vergelijking met die in de arbeidsrelatie) en het vaststaande verschil in leeftijd. Beide verschillen maken dat sprake is van een verhoogde kwetsbaarheid van leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat ook het latere arbeidsleven getroffen kan worden door pesten, de gevolgen ernstig kunnen zijn, het aantal leerlingen dat getroffen wordt toeneemt, en dat de gedragsnorm voor de school en de toetsnorm voor de rechter vaag zijn. Dit maakt dat de noodzaak tot concretisering van de zorgplicht rustend op scholen groot is. Als analogische toepassing hiertoe een oplossing kan bieden, is het belangrijk dat dit ook gebeurt. In het belang van de rechtseenheid, rechtsbescherming en rechtszekerheid staat analogische toepassing, als methode om het recht te vinden, altijd open. In casu gaat het om de vraag of de zorgplicht rustend op scholen om te zorgen voor sociale veiligheid naar analogie aan de werkgeverszorgplicht kan worden getoetst. Deze vraag wordt met ‘ja’ beantwoord. Dit houdt in dat de invulling van de vijf criteria die van toepassing zijn op de werkgeverszorgplicht, analoog kan worden gebruikt voor de zorgplicht rustend op scholen om voor sociale veiligheid te zorgen. Hierdoor kan (onder andere) het recht helpen een oplossing te vinden voor het probleem ‘pesten’.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7709
Appears in Collections:Master of Laws

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
koster, g.s.m..pdf464.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.