Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7715
Title: Windenergie op zee en Natura 2000
Other Titles: Een subtiele oefening in evenwichtskunst?
Authors: Syrier, Raoul
Keywords: Wet windenergie op zee
ecologische effecten
Natura 2000
art. 6 Habitatrichtlijn
mileueffectrapportage
exclusieve economische zone op de Noordzee
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In het huidige wettelijk kader voor windenergie op zee zijn de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de SMB- en MER-richtlijnen steviger dan voorheen verankerd. Dat heeft niets met de Wet windenergie op zee te maken, maar is een gevolg van de uitbreiding van enkele voor de gebiedsbescherming relevante wetten naar de EEZ. In deze scriptie worden kanttekeningen geplaatst betreffende de borging van Natura 2000-instandhoudingsdoelen in de plan- en besluitvorming over mariene windparken, onder meer bij de keuze om de finale onderzoeksplichten te koppelen aan het kavelbesluit (een planfiguur) en bij de praktijk om mogelijke effecten van windparken met name op soortenbeschermingscriteria te toetsen. De ruimtelijke inpassing van een tiental windparken in de EEZ, in dezelfde periode dat een veelvoud in de wateren van buurlanden wordt gerealiseerd, vereist evenwichtskunst. Optimale aandacht voor gebiedsbescherming wordt gekenmerkt door een zorgvuldige keuze uit alle redelijkerwijs te beschouwen locatie- en inrichtingsalternatieven, en door een (getrapte) passende beoordeling van effecten op Natura 2000-gebieden die recht doet aan de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van die gebieden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7715
Appears in Collections:Master of Laws

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
syrier, raoul.pdf307.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.