Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7744
Title: De handhavingsverplichting van het bestuur juridisch genormeerd
Other Titles: Een onderzoek naar het verplichtende karakter van handhaving binnen het omgevingsrecht, bezien vanuit de beginselplicht tot handhaving en de Wet verbetering ververgunningverlening, toezicht en handhaving. Naam
Authors: Berg, M.J. van den
Keywords: handhaving
beleidsvrijheid
beginselplicht tot handhaving
college van b&w
wet VTH
Wabo
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De beginselplicht tot handhaving jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laat zien dat het gemeentebestuur in beginsel gehouden is om handhavend op te treden tegen geconstateerde overtredingen. Daarnaast legt de nieuwe wet VTH ten aanzien van de uitvoering van de handhavingstaak een groot aantal verplichtingen aan het gemeentebestuur op. De komst van deze wet was voor mij aanleiding om te onderzoeken welke effecten deze nieuwe verplichtingen, in combinatie met de beginselplichtjurisprudentie, hebben op de beslissingsvrijheid van het college van B & W bij het gebruik van haar handhavingsbevoegdheden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de Afdeling een strenge leer aanhangt in relatie tot het gebruik van de handhavingsbevoegdheid. Het bestuursorgaan is gehouden om handhavend op te treden tegen geconstateerde overtredingen en mag alleen in bijzondere omstandigheden afzien van het gebruik hiervan. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat de invoering van de wet VTH leidt tot een versterking van de beginselplicht tot handhaving. Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat, behoudens bijzondere omstandigheden, het college van B & W (nog meer) gehouden is handhavend op te treden. De wet VTH leidt er toe dat overtredingen eerder worden geconstateerd en dat er sneller (en daadkrachtiger) handhavend wordt opgetreden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7744
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berg, M.J. vanden.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.