Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7771
Title: Bestuurder of toezichthouder stichting: aantrekkelijk of aansprakelijk?
Authors: Jellema, M.
Keywords: interne bestuurdersaansprakelijkheid
toezichthoudersaansprakelijkheid
bestuurders-vrijwilligers
stichting
artikel 2:9 BW
Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Van bestuurders van rechtspersonen wordt verwacht dat zij beschikken over het inzicht en de zorgvuldigheid van een bestuurder die voor zijn taak is berekend en deze met nauwgezetheid vervult. Als gevolg van de nodige incidenten waarbij aan deze kwaliteiten getwijfeld werd is de publieke opinie hen minder gunstig gezind. De wetgever tracht het wettelijk kader te uniformeren, door voort te bouwen op de per 1 januari 2013 ingegane Wet bestuur en toezicht. Begin 2014 is daarom het voorontwerp wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen ter consultatie aangeboden. Hiermee wordt gepoogd de regels voor bestuur en toezicht zoals die voor kapitaalvennootschappen gelden ook van toepassing te verklaren op onder meer stichtingen en verenigingen. Na de consultatie zijn aanpassingen doorgevoerd en is in april 2016 een wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State aangeboden, dat in september 2016 is behandeld in de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Deze scriptie onderzoekt de gevolgen van het voorliggende wetsvoorstel voor de interne aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van stichtingen. De huidige regelgeving rond de stichting komt aan de orde, het wetgevingsproces wordt gevolgd, de gevolgen voor bestuurders en toezichthouders worden in kaart gebracht en tot slot wordt bezien wat de bestuurders en toezichthouders kunnen doen om te anticiperen op deze gevolgen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7771
Appears in Collections:Master of Laws

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jellema, m..pdf605.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.