Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7778
Title: Het rechtskarakter van de normen voor tuchtrechtelijke toetsing van het handelen of nalaten van een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar
Authors: Schippers-Juergens, A.B.
Keywords: medisch tuchtrecht
gezondheidsrecht
normstelling medisch tuchtrecht
open norm medisch tuchtrecht
modernisering Wet BIG
modernisering medisch tuchtrecht
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Deze Masterscriptie heeft als doelstelling het beargumenteerd bepalen of het medisch tuchtrecht het meest gediend is bij het aanhouden van een meer open of een meer gesloten tuchtnorm voor de beoordeling van het handelen van BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaars, en aan welke criteria dit gemeten kan worden. De methode is literatuuronderzoek. Bij open rechtsnormen, zoals gebruikelijk binnen medisch tuchtrecht, spitst de rechter deze middels rechtsvinding specifiek toe op de concrete casus. De zich snel veranderende omstandigheden binnen de medische sector en het gezondheidsrecht, maakt dit wenselijk. Het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg welke zich op het medisch tuchtrecht richt, maakt onderdeel uit van de Wet BIG, waarin ook de tuchtnorm omschreven wordt. De overheid is voornemens deze uit te breiden. De rechtsnorm voor het medisch tuchtrecht wordt hierdoor nog opener. Hoofdconclusie van het onderzoek is dat een relatief open norm wenselijk geacht wordt, mits omgeven met de nodige waarborgen voor een zo optimale rechtszekerheid voor de burger.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7778
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
schippers-juergens, a.b..pdf216.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.