Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7904
Title: Onverwachte gebeurtenissen en kwantitatieve overbelasting: Wat is het modererende effect van teamleergedrag?
Authors: Bosch, L
Keywords: Teams
kwantitatieve overbelasting
teamleergedrag
onverwachte gebeurtenissen
routines
Issue Date: 1-Jan-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Samenvatting Organisaties opereren in toenemende mate in dynamische en onzekere omgevingen. Als antwoord hierop hebben teams in de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol binnen organisaties gekregen in de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Teams worden regelmatig geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen of ‘non-routine events’ die de dagelijkse routines verstoren. Volgens veel onderzoekers brengen deze onverwachte gebeurtenissen een negatieve connotatie met zich mee omdat zij de teamprestaties beïnvloeden en zorgen voor stress, coördinatieproblemen, overbelasting en een toename van fouten. Volgens onderzoekers zou teamleergedrag een belangrijke rol kunnen vervullen om een ‘switch’ maken van routinematig handelen naar bewuste informatieverwerking voor het verwerven van nieuwe routines. Doelstelling van dit longitudinaal onderzoek in 60 teams in drie verschillende organisaties is dan ook om meer te weten te komen over de invloed van onverwachte gebeurtenissen op kwantitatieve overbelasting in teams en de rol van teamleergedrag op deze relatie om zo een verklaring te vinden waarom het ene team minder uit evenwicht wordt gebracht bij onverwachte gebeurtenissen dan het andere. Er is voor dit onderzoek gebruikt gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data. Voor het verzamelen van de kwantitatieve data hebben 60 teams een uitgebreide vragenlijst ingevuld met variabelen die één keer zijn gemeten. Daaropvolgend hebben alle teams 4 keer een korte vragenlijst ingevuld met variabelen die periodiek zijn gemeten. De eerste vragenlijst is op papier verstrekt en de daarop volgende vragenlijsten zijn digitaal verstuurd. Om de respons te vergroten hebben de onderzoekers alle teams bezocht om een toelichting te geven op het onderzoek. Daarnaast hebben de onderzoekers reminders verstuurd aan deelnemers die de vragenlijst niet binnen twee dagen hadden ingevuld. Teamleiders hebben na afloop van het onderzoek een vragenlijst ingevuld waarin zij aanvullende informatie hebben verstrekt over de onverwachte gebeurtenissen die als het meest verstoren zijn ervaren. Met de kwantitatieve data die is verzameld in dit onderzoek is aangetoond dat er een negatieve relatie is tussen onverwachte gebeurtenissen en kwantitatieve overbelasting. Deze vondst is verrassend te noemen omdat dit niet in lijn is met vondsten in eerder onderzoek naar de invloed van onverwachte gebeurtenissen op stress. Er is met dit onderzoek een positieve relatie aangetoond tussen de mate waarin onverwachte gebeurtenissen verstorend zijn en kwantitatieve overbelasting van teams en dat teamleergedrag een verklarende factor vormt voor de verschillen tussen teams. Door middel van de kwalitatieve data die verzameld is bij 49 teamleiders is inzichtelijk geworden dat onverwachte gebeurtenissen die betrekking hebben op personeel, taakproblemen en taakuitvoering als het meest verstorend worden ervaren. De uitkomsten van dit onderzoek dragen daarmee op verschillende manieren bij aan de kennis over teams en hoe teams omgaan met onverwachte gebeurtenissen. Op de eerste plaats geeft dit onderzoek inzicht in welke specifieke typen van onverwachte gebeurtenissen teamroutines kunnen verstoren en daardoor zorgen voor kwantitatieve overbelasting binnen teams. Op de tweede plaats is met dit onderzoek meer inzicht verkregen in welke onverwachte gebeurtenissen als het meest verstorend worden ervaren. En tot slot geeft dit onderzoek inzicht in het belang van teamleergedrag binnen teams wanneer zij met onverwachte gebeurtenissen worden geconfronteerd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7904
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bosch L scriptie dspace.pdf767.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.