Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7910
Title: Kennis delen binnen dienstverlenende organisaties. Ervaringen van medewerkers binnen een consulting-organisatie. Een verklarend onderzoek.
Authors: Barthel, WP
Keywords: Kennis
knowledgesharing
individueel niveau
teamniveau
organisatieniveau
consultants
dienstverlenende organisaties
factoren
kennis delen
Issue Date: 29-Sep-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In de huidige kennisintensieve economie is aanwezige kennis in een organisatie een steeds belangrijker bron of productiefactor geworden. Als gevolg van deze ontwikkeling is de belangstelling voor kennis delen binnen organisaties toegenomen. Tegelijkertijd is het tijd- en plaatsonafhankelijk werken door medewerkers toegenomen. Hierdoor lopen medewerkers het risico minder in de gelegenheid te zijn kennis te delen en professioneel geïsoleerd te raken. Teneinde dit risico te mitigeren zijn binnen consulting-organisaties IT-toepassingen ontwikkeld met als doel interactie tussen medewerkers te faciliteren en hun ontwikkeling te stimuleren. In dit onderzoek zijn factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op de mate van kennis delen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen factoren op organisatie-, team- en individueel niveau. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen een consulting-organisatie. Vanwege de specifieke context is sprake van een verklarend onderzoek. De centrale vraag van dit onderzoek is welke factoren kennis delen tussen medewerkers beïnvloeden en in hoeverre deze factoren belangrijk worden gevonden in de specifieke context van een dienstverlenende organisatie, waar in hoge mate plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt wordt? Gebaseerd op wetenschappelijke literatuur is een nieuw conceptueel model ontwikkeld en binnen een businessunit van een consulting-organisatie gevalideerd. Door middel van een case-study is een kwalitatief onderzoek, bestaande uit semi-gestructureerde interviews en groepsinterviews uitgevoerd. Aan deze interviews hebben 39 respondenten deel genomen. De conclusie van dit onderzoek dat de ervaringen met kennis delen verschillen. De junioren in dit onderzoek zijn primair gericht op hun eigen ontwikkeling en het vormgeven van hun carrière. Het delen van kennis is daarvoor een belangrijk middel. De senioren stellen bij kennis delen de doelstelling van de organisatie centraal. Zij delen kennis niet spontaan, omdat zij eerst overtuigd willen zijn van de juiste aanwending van die kennis. Zij beschermen hiermee hun naam en reputatie. Daarnaast beschermen de senioren de kennis voor verspreiding buiten de eigen businessunit vanuit een commercieel perspectief. De respondenten ervaren dat individuele factoren, zoals vertrouwen, plezier anderen te helpen, reputatie, bereidheid, intellectuele stimulatie en doeltreffendheid de meeste invloed hebben op kennis delen. Aan de factoren op organisatieniveau en teamniveau wordt minder invloed toegekend. Een verklaring hiervoor is dat de medewerkers in hoge mate gewend zijn aan het werken op locatie van de cliënten. Voor de overige werkzaamheden is het mogelijk dat tijd - en plaatsonafhankelijk wordt gewerkt. De meerderheid van de respondenten heeft met IT-systemen negatieve ervaringen en geeft aan voor kennis delen ‘face to face’- interactie te prefereren. Ten aanzien van de factoren die van invloed zijn op kennis delen binnen dienstverlenende organisaties, dienen de resultaten met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. De resultaten in dit onderzoek hebben betrekking op de feiten en omstandigheden binnen een businessunit van een Nederlandse consulting-organisatie en is hierdoor contextgebonden. Daarnaast is het onderzoek onder een kleine groep medewerkers uitgevoerd. Om deze reden kunnen geen algemene conclusies voor dienstverlenende organisaties worden getrokken en verdient het aanbeveling een vervolgonderzoek uit te voeren bij een andere branche binnen de dienstverlenende sector. Aan de casusorganisatie worden de aanbevelingen gegeven de junioren en de senioren over het onderwerp kennis delen verder met elkaar overleggen en nader onderzoek te doen naar maatregelen die kennis delen met behulp van IT-faciliteiten kunnen bevorderen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7910
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barthel W scriptie dspace.pdf2.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.