Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7914
Title: Leren in de Praktijk: Factoren van het Leerklimaat die van Invloed zijn op Studentmotivatie bij Verpleegkunde Studenten in het Hoger Onderwijs
Authors: Berkers, Meike
Keywords: leren in de praktijk
leerklimaat
motivatie
verpleegkunde
studenten
stage.
Issue Date: 20-Jun-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond: De helft van het totaal aantal onderwijsuren van de hbo- opleiding tot verpleegkundige betreft leren in de praktijk (stage). Deze stages vinden steeds vaker plaats op leerafdelingen waar naast het ontwikkelen van competenties ook het leren zelf centraal staat; of op Zorg Innovatiecentra (ZIC) waar naast zorgen en leren ook onderzoek en verbeteren van de zorgpraktijk de focus is. Naast de perceptie van de lerende van deze leeromgeving - het leerklimaat genoemd - is motivatie van grote invloed op leergedrag en leeruitkomsten. Vooral intrinsieke motivatie is belangrijk om tot leren te komen en komt tot uiting wanneer de omstandigheden dit toelaten. Onderzoek naar leren en motivatie in deze leeromgevingen is echter beperkt en naar factoren van het leerklimaat die tijdens het leren in de praktijk volgens hbo-verpleegkunde studenten een bijdrage leveren aan motivatie is nog geen enkel onderzoek uitgevoerd. Doel: Het huidige onderzoek heeft als doel te onderzoeken wat de invloed van het leerklimaat op motivatie van hbo-verpleegkunde studenten is en te identificeren welke factoren van het leerklimaat de motivatie van studenten het best voorspellen. Er wordt onderzocht of leerafdelingen en reguliere afdelingen verschillen in leerklimaat, motivatie en leerprestaties. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp: Een convergent parallel design waarin kwantitatieve en kwalitatieve data tegelijkertijd werden verzameld en zijn vergeleken is gehanteerd. Het onderzoek werd uitgevoerd bij hbo-verpleegkunde studenten in Nederland: 840 studenten ontvingen vragenlijsten en er zijn drie focusgroep interviews gehouden. Deelnemers werden geïncludeerd op basis van purposeful sampling. Meetinstrumenten: Leerklimaat werd gemeten met de Nederlandse Clinical Learning Environment and Supervision Scale (CLES+NL) welke vijf categorieën meet: sfeer op de afdeling, supervisie, verpleegkundige zorg, de afdeling als leeromgeving en leiderschapsstijl. Motivatie werd gemeten met the Situational Motivation Scale (SIMS) welke vier motivatiefactoren meet: intrinsieke motivatie, geïdentificeerde regulatie, externe regulatie en amotivatie. Een interviewprotocol werd opgesteld aan de hand van deze beide vragenlijsten. Resultaten: 522 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld en aan de focusgroep interviews hebben 13 studenten deelgenomen. Er werden geen significante verschillen gevonden voor de totale beoordeling van het leerklimaat. Ook werden geen significante verschillen gevonden in motivatiesoorten voor studenten op reguliere afdelingen vergeleken met studenten op leerafdelingen/ZIC’s. Hoewel respondenten denken dat een leerafdeling/ZIC een beter leerklimaat zou moeten hebben, geven ze aan dat het grote aantal studenten leren mogelijk negatief beïnvloed. Doelgroep bleek wel tot een statistisch significant (p < .05) verschil te leiden op de score voor de subschaal ‘verpleegkundige zorg’ en de subschaal ‘leeromgeving’; dit wordt onderschreven in de interviews. Ook voor intrinsieke motivatie (p < .01), en geïdentificeerde regulatie en externe regulatie (p < .01) maakte doelgroep een statistisch significant verschil; wat ook uit de interviews blijkt. Er werd geen verschil in leerprestaties gevonden. Conclusie: Er zit geen significant verschil in scores op leerklimaat, motivatie en leerprestaties tussen leerafdelingen/ZIC’s en reguliere afdelingen. De doelgroep van de afdeling waar het leren in de praktijk plaatsvindt is wel van invloed op aspecten van het leerklimaat en soorten motivatie. Factoren van het leerklimaat die motivatie beïnvloeden betreffen sfeer, supervisie en leeromgeving.
Description: Berkers, M. (2017). Leren in de Praktijk: Factoren van het Leerklimaat die van Invloed zijn op Studentmotivatie bij Verpleegkunde Studenten in het Hoger Onderwijs. Juni, 20, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7914
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMBerkers-20062017.docx456.34 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.