Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7921
Title: Verkenning van Toegevoegde Waarde van Deelname aan de Leernetwerken van Hogeschool Iselinge en Verbonden Opleidingsscholen.
Authors: van Veen, Diana
Keywords: leernetwerken
facilitering leernetwerken
systematische reflectie
professionalisering
verandering onderwijspraktijk
voorwaarden verandering onderwijspraktijk.
Issue Date: 30-Jan-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Werken in het onderwijs betekent kunnen inspelen op complexe situaties. Het is daarom van belang dat leraren blijven professionaliseren. Professionalisering van leraren heeft tot doel het inzetten van een verandering die niet alleen leraren toerust voor beroepsuitoefening, maar ook een verbetering van het onderwijs en de resultaten van leerlingen tot gevolg heeft. Steeds vaker wordt er gekozen voor professionalisering in leernetwerken. Het doel van dit onderzoek is verkenning van adaptie, in de vorm van verandering, door het gebruik van door leernetwerken ontwikkelde materialen. De verkenning heeft zich gericht op facilitering van systematische reflectie op praktijkervaringen met de ontwikkelde materialen, op veranderingen in de onderwijssituaties verbonden aan de leernetwerken en de voorwaarden die betrokkenen noodzakelijk vinden voor het bewerkstelligen van een verandering in de praktijk. In dit onderzoek staan de vijf leernetwerken van Hogeschool Iselinge en de verbonden opleidingsscholen centraal. De groep participanten bestond uit deelnemers van de leernetwerken (N= 37) en personen die betrokken zijn bij de leernetwerken, maar niet deelnemen (N=21). De participantengroep bestaat uit bestuurders, docenten en studenten van Hogeschool Iselinge en leerkrachten en/of interne begeleiders en bestuurders van de opleidingsscholen. Het onderzoek is uitgevoerd volgens een mixed methods design. Er is gebruik gemaakt van datatypetriangulatie en methodetriangulatie om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen schetsen. Voor de kwalitatieve dataverzameling is gebruik gemaakt van audio-opnames van bijeenkomsten, reflectieve vragen, een vragenlijst, interviews en documenten. Voor de kwantitatieve dataverzameling is gebruik gemaakt van een voor het onderzoek geconstrueerde vragenlijst gericht op het bepalen van de door betrokkenen als noodzakelijk ervaren voorwaarden voor verandering. Er zijn drie onderzoeksvragen gesteld. De eerste onderzoeksvraag betrof verkenning van facilitering van systematische reflectie in leernetwerken. De resultaten van deze verkenning laten zien dat er een beperkt effect is geweest van de gegeven facilitering. Het niet-directieve karakter van de facilitering in combinatie met gebrek aan vaardigheid in systematische reflectie ligt hier mogelijk aan ten grondslag. Voor de kwaliteit van systematische reflectie in leernetwerken lijken het delen van praktijkervaringen en het stellen van stimulerende vragen van belang. De tweede onderzoeksvraag betrof verkenning van zichtbare verandering in de praktijk door deelname aan de leernetwerken en toepassing van ontwikkelde materialen. De resultaten van deze verkenning laten zien dat verandering met name zichtbaar is geworden op persoonlijk niveau, binnen de klas, de school en de opleiding. Veranderingen hebben plaatsgevonden op het niveau van veranderde praktijk, zichtbare opbrengsten en nieuwe inzichten. Steun van bestuurders lijkt een factor van belang bij bewerkstelligen van verandering in de praktijk. De derde onderzoeksvraag, tot slot, betrof onderzoek naar de voorwaarden die participanten noodzakelijk vinden voor het realiseren van verandering door toepassing van ontwikkelde materialen. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat ondersteuning met concrete aanwijzingen, actief gebruik van materialen, onderzoek, betrokkenheid van de gehele school en delen van ervaringen met de materialen voorwaarden zijn die van belang worden gevonden voor het realiseren van verandering.
Description: van Veen, D. (2017).Verkenning van Toegevoegde Waarde van Deelname aan de Leernetwerken van Hogeschool Iselinge en Verbonden Opleidingsscholen. Januari, 30, 2017, Heerlen: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7921
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWDvanVeen-30012017.docx304.15 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.