Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7923
Title: Topsport en Onderwijs in het Middelbaar Beroepsonderwijs Een Onderzoek naar het Studiesucces van Talenten en Topsporters met een NOC*NSF-status in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Nederland.
Authors: Stroo, Koen
Keywords: topsport
studiesucces
middelbaar beroepsonderwijs
Issue Date: 21-Mar-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Nederland bieden mbo-scholen in meer of mindere mate faciliteiten aan talenten en topsporters om de combinatie onderwijs en topsport (duale carrière) succesvol te laten verlopen. Er zijn geen landelijke gegevens bekend hoeveel topsporters een mbo-opleiding volgen en op welk niveau zij een diploma behalen of zonder diploma stoppen met hun opleiding. Het is niet mogelijk om diplomagegevens van topsporters eenduidig uit landelijke bronsystemen te halen. Er zijn geen gegevens beschikbaar of het door mbo-instellingen geboden maatwerk en specifieke begeleiding tot studiesucces van topsporters in het mbo leidt. Het genereren van kwantitatieve landelijke gegevens creëert de mogelijkheid om op basis van deze cijfers het huidige beleid en de dienstverlening aan topsporters in het mbo kritisch te bezien en daar waar nodig aan te passen en te optimaliseren. Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in het aantal topsporters en studiesucces van topsporters met een NOC*NSF-status in het mbo in Nederland en factoren die verschil in studiesucces kunnen verklaren. Het is een kwantitatief onderzoek onder topsportcoördinatoren van 66 mbo-instellingen die per e-mail en telefonisch zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek en 22 mbo-instellingen hebben gegevens aangeleverd van 995 topsporters over schooljaren 2010-2011 tot en met 2015-2016. De onderzoeksgegevens zijn met behulp van SPSS geanalyseerd. De belangrijkste resultaten zijn dat topsporters op alle vier mbo-niveaus meer uitvallen zonder diploma dan landelijk door het ministerie van OCW als prestatienorm is gesteld. Bijna alle sporters volgen een opleiding via een ROC en een klein deel via een AOC, vakschool of voortgezet volwassenenonderwijs. Mannen vallen significant meer uit dan vrouwen. De meerderheid (96%) heeft een talentstatus en de minderheid (4%) een topsportstatus. De helft van alle sporters heeft een Belofte status. Er is geen verschil in studiesucces tussen de zes bestaande NOC*NSF-statussen. Voetbal is bij zowel mannen als vrouwen de sportdiscipline met veruit de meeste topsporters. Voetbal mannen vallen significant meer uit zonder mbo-diploma in vergelijking met 13 andere sportdisciplines bij mannen. In tegenstelling tot landelijke cijfers vallen topsporters op niveau 3 significant meer uit dan respectievelijk niveau 4 en 2. Deze hogere uitval wordt voor een groot deel bepaald door uitval van voetbal mannen. Concluderend kan worden gezegd dat vergeleken met landelijke cijfers voor voortijdig schoolverlaten de uitval zonder diploma van topsporters met een NOC*NSF-status in het mbo hoog is. Het niet behalen van een startkwalificatie maakt kwetsbaar voor kansen op de arbeidsmarkt. Meer onderzoeksgegevens zijn nodig om te bepalen of sprake is van een maatschappelijk probleem bijvoorbeeld bij voetbal mannen. Op dit moment is niet duidelijk of topsporters later en of bij een andere mbo-instelling een diploma behalen. Het onderzoek levert voor het eerst landelijk kwantitatieve basisgegevens en aanknopingspunten om door middel van vervolgonderzoek en samenwerking tussen relevante partners een nauwkeuriger beeld te verkrijgen van het daadwerkelijke studiesucces van topsporters in het mbo.
Description: Stroo, K. (2017).Topsport en Onderwijs in het Middelbaar Beroepsonderwijs Een Onderzoek naar het Studiesucces van Talenten en Topsporters met een NOC*NSF-status in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Nederland. Maart, 21, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7923
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWKStroo-21032017.doc855 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.