Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7924
Title: Effect Functiemix op het Van Lodenstein College Een onderzoek naar Werkbeleving en Carrièreperspectief bij LB, LC- en LD-docenten op het Van Lodenstein College
Authors: de Jong-Kroon, Neline
Keywords: Functiemix
Werkbeleving
Carrièreperspectief
Issue Date: 21-Mar-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond: Sinds 2010 is er in Nederland sprake van een lerarentekort, als gevolg van een verminderde instroom en een toegenomen uitstroom van docenten. De Functiemix zou een instrument kunnen zijn om de Werkbeleving en het Carrièreperspectief van de docenten te verbeteren, met als gevolg een verminderde uitstroom en een verhoogde instroom van docenten. Werkbeleving en Carrièreperspectief kunnen ook met elkaar in verband staan, omdat beide te maken hebben met de bevlogenheid van de werknemer en zouden samen een succesformule kunnen vormen voor het onderwijs. Doel: Door de Werkbeleving en het Carrièreperspectief van de LB-, LC- en LD-docenten te meten kan voor het Van Lodenstein College worden vastgesteld of de Functiemix het gewenste effect heeft gehad. Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp: Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een Explanatory Sequential Design (Mixed Methods), waarbij 199 van de 321 docenten van het Van Lodenstein College een vragenlijst hebben ingevuld waarmee hun score voor Werkbeleving en Carrièreperspectief is vastgesteld. Daarnaast hebben 25 docenten en 6 directieleden geparticipeerd in de diepte-interviews. Meetinstrumenten: Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de UBES Werkbelevingslijst (Schaufeli & Bakker, 2003) en de Employabilityschaal (Berntson, Sverke, & Marklund, 2006). Resultaten: Uit het onderzoek blijkt dat de functieschaal niet significant van invloed is op de Werkbeleving en het Carrièreperspectief van de docenten op het Van Lodenstein College en de Functiemix heeft daarom tot nu toe niet geheel de verwachte effecten heeft gehad. De LC-docenten hebben wel een duidelijk hogere gemiddelde Werkbeleving en zijn voor wat betreft hun carrière in minste mate (in vergelijking met de LB- en LD-docenten) op zoek naar een andere werkgever/ander werkveld. LD-docenten hebben een onverwacht lage Werkbelevingsscore en staan voor wat betreft hun carrière ook meer open voor andere mogelijkheden. Conclusie: Hoewel de Functiemix niet helemaal het verwachte effect het gehad op het Van Lodenstein College, kan worden gesteld dat het Van Lodenstein College er veel aan heeft gedaan - en nog doet - om de functiemix een blijvend succes te laten zijn op de school. Het verdient daarbij echter aanbeveling om oog te hebben voor de LD-docenten en de mogelijkheden om hun Werkbeleving en carrièreperspectieven te vergroten, te onderzoeken. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de Functiemix voor het gehele onderwijs in Nederland, zou het onderzoek moeten worden uitgebreid naar andere scholen en kan er worden gewerkt met meer demografische kenmerken.
Description: de Jong - Kroon,N. (2017). Effect Functiemix op het Van Lodenstein College Een onderzoek naar Werkbeleving en Carrièreperspectief bij LB, LC- en LD-docenten op het Van Lodenstein College. Maart, 21, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7924
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWNdeJong-Kroon-21032017.doc283.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.