Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7926
Title: Hoe Onderzoekend is de Professionele Leerkracht? Over Onderzoekende Activiteiten van Startende en Ervaren Leerkrachten Basisonderwijs
Authors: Van Oosterbosch, Hans
Keywords: onderzoekende activiteiten
professionaliteit
praktijkonderzoek
ervaring professionele leergemeenschap
Issue Date: 30-Mar-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Leerkrachten voeren dagelijks onderzoeksgerelateerde activiteiten uit, zoals het in gesprek gaan met leerlingen om zicht te krijgen op probleemsituaties en het evalueren op basis van leerlingresultaten. Het uitvoeren van deze onderzoeksgerelateerde activiteiten is een vorm van praktijkonderzoek, mits het op een systematische en intentionele wijze gebeurt. In dat geval kan het bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de leerkracht en kan het de kwaliteit van de eigen praktijk vergroten. Praktijkonderzoek doen is cruciaal voor de uitoefening van het beroep van leerkracht basisonderwijs. Daarom proberen pabo’s bij studenten een onderzoekende houding te ontwikkelen door in het curriculum aandacht aan onderzoek te besteden. Het doel van dit onderzoek was na te gaan in hoeverre die aandacht een positieve invloed heeft op de onderzoeksgerelateerde activiteiten die aankomende leerkrachten uitvoeren. Daarnaast werd er gekeken of dat toename in ervaring, het bezitten van een master of het deel uitmaken van een professionele leergemeenschap mogelijke verschillen kon verklaren. Met behulp van een cross-sectioneel onderzoek, uitgevoerd bij vierdejaars studenten van een pabo-opleiding (n = 81) en leerkrachten basisonderwijs (n = 231) werkzaam bij een stichting in het zuiden van het land die 17 basisscholen beheert, werd antwoord gezocht op de onderzoeksvragen. De studenten en de leerkrachten kregen het verzoek de vragenlijst ‘Onderzoekend Handelen’ in te vullen (Imants, Van Veen, Pelzer, Nijveldt en Van der Steen (2010)). Deze vragenlijst bestaat uit vijf schalen, te weten problematiseren, analyseren, plannen, handelen en evalueren. De leerkrachten kregen daarnaast het verzoek om een beknopte versie van de vragenlijst professionele leergemeenschap in te vullen (Verbiest, 2015). Om de verschillen tussen de studenten en de leerkrachten te meten werd per schaal een onafhankelijke t-toets uitgevoerd. Daarnaast konden de uitkomsten vergeleken worden met het eerdere onderzoek van Imants et al (2010). Om te bezien of de eventuele verschillen veroorzaakt werden door een toename in de ervaring of het bezitten van een master, werd per schaal een one-way ANOVA uitgevoerd. Met behulp van een correlatieanalyse werd de invloed gemeten van een professionele leergemeenschap op de vijf schalen van de vragenlijst ‘Onderzoekend Handelen’. De studenten blijken gemiddeld lager te scoren op de vijf schalen van de vragenlijst ‘Onderzoekend Handelen’ dan de leerkrachten basisonderwijs. De verschillen zijn voor problematiseren, analyseren en evalueren significant. Studenten scoren in vergelijking met de scores van 2010 echter vergelijkbaar of iets hoger. De leerkrachten van nu scoren op alle schalen gemiddeld genomen hoger dan toen. Het patroon dat de gemiddelden laten zien, is voor alle drie de groepen identiek. Handelen scoort het hoogst en plannen het laagst. De verschillen tussen studenten en leerkrachten worden niet veroorzaakt door ervaring of het bezitten van een master. De correlatieanalyse toont aan dat er een positieve samenhang is tussen de uitkomsten op de vragenlijst Onderzoekend Handelen en die op de professionele leergemeenschap. Hoewel de samenhang voor alle vijf de schalen significant is, moet er enige voorzichtigheid betracht worden of de verschillen hierdoor veroorzaakt worden. Het verband dat de correlatieanalyse laat zien is voor problematiseren, analyseren en plannen, klein. Voor handelen en evalueren is deze gemiddeld.
Description: Van Oosterbosch, J. (2017) Hoe Onderzoekend is de Professionele Leerkracht? Over Onderzoekende Activiteiten van Startende en Ervaren Leerkrachten Basisonderwijs. Maart, 30, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7926
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJvanOosterbosch-30032017.docx4.55 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.