Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7930
Title: Waardevol Leren van Pabostudenten in Netwerken met Basisschoolleerkrachten en Lerarenopleiders
Authors: Huiskamp, Melline
Keywords: leernetwerken
professionalisering
leraren in opleiding
sociaal leren
Issue Date: 29-May-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Onderzoek wijst uit dat collegiale samenwerking een positieve invloed heeft op de professionalisering van (toekomstige) leraren. Het motiveert om gezamenlijk problemen op te lossen en leren wordt op deze manier betekenisvoller. Mede hierom wordt er steeds vaker gekozen voor professionalisering in leernetwerken waarin basisschoolleerkrachten, lerarenopleiders en pabostudenten samenwerken aan praktijkrelevante problemen. Deze leernetwerken blijken voor studenten echter vaak niet het gewenste effect te hebben. Het leren in deze context wordt door studenten niet altijd als waardevol ervaren en hierdoor nemen zij soms een passieve rol aan. Het doel van het huidige onderzoek is na te gaan hoe het leren voor pabostudenten in een leernetwerk gefaciliteerd kan worden zodat het waardevol voor ze is. De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Hoe kan het leren van pabostudenten in een leernetwerk gefaciliteerd worden zodat het waardevol is voor studenten? Het onderzoek is uitgevoerd binnen vier leernetwerken van Iselinge Hogeschool (pabo). Twee leernetwerken zijn in september 2016 gestart onder de noemer Academische Werkplaats (AW). Bij deze leernetwerken staat het doen van ontwerpgericht onderzoek centraal. De andere twee leernetwerken bestaan al twee jaar en worden gesubsidieerd door Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen (VSLS). In totaal hebben 42 respondenten deelgenomen aan deze studie (18 basisschoolleerkrachten, 10 lerarenopleiders, 12 studenten en 2 onderzoekers). Het huidige onderzoek is exploratief van aard en er is gebruik gemaakt van een mixed methods design, waarbij de kwantitatieve data de kwalitatieve bevindingen heeft ondersteund. Op deze manier is een zo volledig mogelijk beeld van het onderzoeksprobleem geschetst. De kwalitatieve data bestaan uit audio-opnames van de netwerkbijeenkomsten, reflectieve vragen, interviews en focusgroepen met studenten. Voor de kwantitatieve dataverzameling is de vragenlijst voor dimensies van sociaal leren afgenomen. Uit het huidige onderzoek blijkt het van belang te zijn om binnen ieder leernetwerk een facilitator specifiek voor de studenten aan te stellen. Het is de taak van deze facilitator om op basis van de ondersteuningsprincipes die in dit onderzoek worden gepresenteerd, studenten te begeleiden om volwaardig te participeren in het leernetwerk. Daarnaast gaat deze facilitator twee keer per jaar met elke student in gesprek aan de hand van de interviewleidraad ‘Waardecreatieverhalen’ teneinde de waarde van het netwerkleren voor de studenten in beeld te krijgen en hierop te kunnen faciliteren. Tot slot is het zaak dat expliciet wordt gemaakt wat de doelen en verwachtingen zijn als het gaat om volwaardige participatie van studenten in leernetwerken.
Description: Huiskamp, M. (2017).Waardevol Leren van Pabostudenten in Netwerken met Basisschoolleerkrachten en Lerarenopleiders. Mei, 29, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7930
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMHuiskamp-29052017.docx162.02 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.