Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7940
Title: De bureaucratische gijzeling van de (organisatie)verandering. De belemmering van de organisatieverandering door de ervaren mate van bureaucratie.
Authors: Martina, V
Keywords: Master thesis
organizational tenure en team tenure
verblijfsduur
veranderbereidheid
centralisatie
formalisatie
bureaucratie
verandermanagement
changemanagement
Issue Date: 1-May-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Doel Het doel van dit onderzoek is om een relatie te kunnen leggen tussen de ervaren mate van formalisatie en centralisatie met de veranderbereidheid op teamniveau. Tevens het effect van de organizational tenure (gemiddelde verblijfsduur op organisatieniveau) en team tenure (de gemiddelde verblijfsduur op teamniveau) op teamniveau op bovengenoemde relatie. Ontwerp en methodiek Er is een kwantitatief onderzoek op basis van een vragenlijst uitgevoerd onder 442 personen. Uit deze groep hebben uiteindelijk 281 respondenten (N=281) uit 52 teams de vragenlijst ingevuld, waarmee de respons uitkomt op 63,57%. De variabelen voor deze thesis zijn de ervaren mate van formalisatie, centralisatie, organizational tenure, team tenure en veranderbereidheid. Het meetniveau is voor alle variabelen, na aggregatie, op teamniveau. In navolging op eerdere onderzoeken zijn als controlevariabelen geslacht en leeftijd toegevoegd. Op basis van eerder onderzoek is opleidingsniveau als extra controlevariabele ingezet. Resultaten De controlevariabelen geslacht, leeftijd en opleidingsniveau bepalen gezamenlijk minder dan 5% van de variantie met betrekking tot de relatie tussen de ervaren mate van formalisatie/centralisatie en veranderbereidheid op teamniveau. De ervaren mate van formalisatie op teamniveau heeft een niet significant en negatief effect op de mate van veranderbereidheid op teamniveau. De ervaren mate van centralisatie op teamniveau heeft een significant en positief effect op de mate van veranderbereidheid op teamniveau. De organizational tenure en team tenure hebben geen van beiden een significante invloed op de relatie tussen de ervaren mate van formalisatie en centralisatie en de mate van veranderbereidheid op teamniveau. Op de relatie formalisatieàveranderbereidheid hebben organizational tenure en team tenure een licht positieve invloed en op de relatie centralisatieàveranderbereidheid een licht negatieve invloed. Beperkingen onderzoek Het onderzoek en de resultaten zijn gebaseerd op onderzoek binnen Nederland en binnen een beperkte groep organisaties. De mogelijkheid van het doortrekken van de resultaten naar andere branches/organisaties/landen is daarom beperkt. Ook wegens het beperkte aantal significante resultaten. Praktische toepasbaarheid Het biedt inzichten in en reikt handvatten aan om de ontwikkeling van de veranderbereid binnen het team te (h)erkennen en positief te beïnvloeden in relatie tot de (sociale) context van de ingezette en/of gewenste verandering. Authenticiteitswaarde Het is een origineel werk.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7940
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martina V scriptie dspace.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.