Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7941
Title: Ervaringen uit het verleden bepalen handelingen in het heden. De rol van eerdere ervaringen in het individuele proces van betekenisgeving in relatie tot geplande organisatieverandering.
Authors: Manders, GH
Issue Date: 9-May-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Ieder individu kijkt op zijn eigen manier naar zichzelf, naar de organisatie of naar de wereld om zich heen. Iedereen geeft dus op zijn eigen manier betekenis aan zijn eigen werkelijkheid. In dit onderzoek is de volgende hoofdvraag, met daaronder de deelvragen, beantwoord: Welke eerdere ervaringen zijn van invloed op het individuele proces van betekenisgeving in relatie tot geplande veranderingen binnen een technische werkomgeving bij een overheidsinstelling? Welke emotionele responses zijn er te onderscheiden in het individuele proces van betekenisgeving aangaande geplande veranderingen uit het verleden? En in welke mate zijn deze van invloed op de betekenisgeving met betrekking tot huidige geplande veranderingen? Welke repeterende mechanismen zijn er in de verhaallijnen waar te nemen aangaande het betekenisgevingsproces over geplande veranderingen in relatie tot de eerdere ervaringen van individuen? Om inzicht te krijgen in het huidige handelen en denken van mensen is een biografisch perspectief praktisch toepasbaar. Met behulp van de biografische methode (Geerdink, 2008) is er onderscheid gemaakt in een verticale en een horizontale analyse. Met de verticale analyse is het verhaal van het individu onderzocht middels een semigestructureerde interviews. In de horizontale analyse zijn de descriptieve coderingen uit de verticale analyse geteld. De horizontale analyse vormt een algemeen beeld van alle interviews. Dat algemene beeld uit de horizontale analyse is vervolgens vergeleken met de verticale analyse. De emotionele responses die in de interviews zijn onderscheiden, hebben betrekking op alle besproken geplande veranderingen die voorkomen in de topiclijst. De emotionele responses zijn bij elke verandering anders van aard, maar uit de horizontale analyse blijkt dat in nagenoeg alle tijdblokken als primaire emotie de ongerustheid heerst. Tezamen met de verticale analyse kan er gesteld worden dat het tijdsblok rondom de reorganisatie en het tijdsblok rondom de implementatie van het nieuwe onderhoudssysteem geen rol van betekenis heeft gespeeld met betrekking tot de huidige betekenisgeving aangaande geplande veranderingen. Wel is er in deze periode een toename waargenomen van negatieve emoties, die in de periode daarna in veel mindere mate terug te zien is. In de afgenomen interviews zijn er enkele terugkerende mechanismen vastgesteld. Mensen hebben hoop gehouden op een goede afloop van een verandertraject, ondanks dat ze eerder negatieve ervaringen hebben gehad. Ook bleven mensen sceptisch kijken naar een aanstaande verandering als ze voorheen ook sceptisch waren. Een ander terugkerend mechanisme betrof de invloed van tussentijdse informatievoorziening en/of het krijgen van inzicht in een bepaalde problematiek. In het geval van een terughoudend persoon, die tussentijds informatie en/of inzicht heeft gekregen, is waargenomen dat zij naderhand een actieve en positieve houding aannamen. Gedurende de tijd heeft dit patroon zich meermaals herhaald. In dit onderzoek zijn 20 interviews afgenomen waarvan er 9 op een positieve manier tegen het LEAN project uit 2009 aankeken. De andere 11 individuen waren terughoudend en sceptisch. Negatieve emoties en herinneringen lijken standvastiger te zijn in het menselijke geheugen dan positieve emoties en herinneringen. De positieve ervaringen in het verre verleden vervagen. De positieve ervaringen die recent zijn opgedaan zijn nog niet vervaagd. Dit zou kunnen verklaren waarom de meest recente periodes een positiever beeld geven. De onderzochte verandertrajecten verschilden van insteek. Waar de LEAN projecten zich richtten op procesverbetering had de reorganisatie voornamelijk effect op persoonlijke belangen. De implementatie van het nieuwe onderhoudssysteem had effect op zowel persoonlijke belangen als op procesmatige aanpassingen. Dit verklaart mogelijk waarom de reorganisatie en de implementatie van het nieuwe onderhoudssysteem weinig invloed hebben gehad op de huidige betekenisgevingsprocessen van individuen. Bij de reorganisatie keek men terug naar eerdere reorganisaties, en daarbij horende ervaringen. Bij het meest recente LEAN project keek men terug naar eerdere ervaringen met LEAN projecten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7941
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Manders B Scriptie dspace.pdf2.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.