Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8021
Title: Technologische ontwikkeling en de management control package. Een verkennend onderzoek naar de invloed van technologische ontwikkelingen op de management control package binnen organisaties.
Authors: Markmann, J
Keywords: technologische ontwikkeling
ERP
institutionele theorie
organizational research
sociomateriality
levers of control
management control package
Issue Date: 26-Jun-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Samenvatting Technologie, technologische ontwikkeling en het kunnen toepassen van nieuwe technologie is van toenemend belang maar organisaties hebben daar moeite mee. Managers kunnen beschikken over diverse hulpmiddelen (management controls) om de adoptie van nieuwe technologie beter te laten verlopen. In dit verkennende onderzoek wordt antwoord gezocht op de vraag: Op welke wijze beïnvloeden technologische ontwikkelingen de management control package binnen organisaties? Adoptie van nieuwe technologie resulteert vaak in procesinnovatie. Om de adoptie van technologie en de daarmee gepaard gaande procesinnovatie succesvol te laten zijn dient de gebruiker het proces waarvoor de technologie is ingezet te begrijpen en te weten wat te doen bij problemen of onverwachte situaties. Wanneer een technologie gebruikt wordt, kiezen en bepalen gebruikers hoe, wanneer en in welke mate ze met de technologie zullen (samen)werken. Dit kan zich uiten in weerstand of acceptatie. Een raamwerk om de mix van gebruikte management controls te analyseren is het model van de ‘levers of control’ van Simons (1995). Simons deelt de controls in vier groepen in: beliefs systems (‘kernwaarden’), boundary systems (‘voorschriften’), diagnostic control systems (‘periodieke rapportages’) en interactive control systems (‘overlegstructuren’). Op basis van diverse casestudies hebben Burns & Scapens (2000) een analytisch framework ontwikkeld om control change te begrijpen. In dit raamwerk wordt het verband gelegd tussen instituties en menselijke activiteiten. Instituties zijn daarbij structuren van ingesleten, onbewuste, taken-for-granted en stabiliserende normen en waarden. De relatie tussen technologische ontwikkeling door het gebruik van nieuwe technologie en management control change kan worden geïllustreerd door het verbinden van de inzichten van Orlikowski (2000) met die van Burns & Scapens (2000). Er is een case study uitgevoerd binnen een gespecialiseerd Nederlands aannemersbedrijf. In dit familiebedrijf zijn zes interviews afgenomen. Deze interviews waren de voornaamste informatiebron. Binnen de case-organisatie bleek het belangrijkste effect van het in gebruik nemen van de technologie een eenduidige, meer uniforme manier van werken. Er was duidelijk sprake van het verhogen van het kennisniveau en procesinnovatie. Weerstand was vooral zichtbaar bij de personen die geconfronteerd werden met de keuzes die door anderen waren gemaakt. Technologische ontwikkeling beïnvloedt de management control package van organisaties doordat nieuwe technologie procesinnovatie met zich meebrengt waardoor bestaande beheers- en besturingsmaatregelen niet langer nuttig of bruikbaar zijn en/of nieuwe maatregelen noodzakelijk. Uit de interviews komt naar voren dat voor, tijdens en na de implementatie van de technologie de nadruk op de levers of control verschillen. Gebruikmakend van het analytische framework, werd inzichtelijk dat om het proces van encoding tijdens de eerste actie van gebruikers te beïnvloeden, de nadruk binnen de levers lag op de inzet van beliefs en interactive control systems. Om het proces van enacting en reproduction zoals dat naar voren kwam tijdens de implementatie, te beïnvloeden lag de nadruk vooral op de inzet van beliefs en interactive control systems, terwijl dat bij het daadwerkelijk in gebruik nemen verschoof naar een nadruk op boundary systems en een combinatie van diagnostic en interactive control systems. De praktische bevindingen van dit onderzoek leveren een bijdrage aan het inzicht van veranderingen in de management control package van organisaties onder invloed van technologische ontwikkelingen. Het is een bescheiden bevestiging van de inzichten van Orlikowski (2000). Het is tevens een bevestiging dat het model van Burns & Scapens (2000) ook bruikbaar is voor het analyseren van technologische ontwikkeling binnen organisaties. Uit de uitgevoerde case study komt naar voren dat weerstand bij het adopteren van technologie bij individuele gebruikers lijkt te verminderen wanneer zij participeren en invloed kunnen uitoefenen. Daarnaast komt naar voren dat adoptie (het ontwikkelen van routines en het institutionaliseren daarvan) wordt bevorderd door het opdoen van ervaring met de nieuwe technologie (training, oefening, gebruiken).
URI: http://hdl.handle.net/1820/8021
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Markmann J scriptie.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.