Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8074
Title: Psychologische contractbreuk van de manager met de organisatie. Het effect van contractbreuk op de teameffectiviteit.
Authors: Lacroix, F
Keywords: Psychological contract breach
teameffectiviteit
Psychologische contractbreuk
viability
performance
team effectiveness
non-profit
Issue Date: 25-Apr-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het succes van een organisatie wordt grotendeel bepaald door de psychologische contracten van de organisatie met medewerkers. Bij het ontstaan van een breuk in een psychologische contract is bekend dat dit gevolgen heeft voor de na te streven doelen en successen van de organisatie omdat een werknemer zijn eigen doelen gaat nastreven. Over de invloed van psychologische contracten van teamleiders met de organisatie op deze successen is echter minder bekend. Teamleiders hebben psychologische contracten met zowel de organisatie als met teamleden en hebben in die zin een duale rol. Aan de ene kant zijn ze werkgever van teamleden en aan de andere kant werknemer van de organisatie. Bij een breuk in het psychologisch contract tussen organisatie en teamleider zal de teamleider bij het aansturen van zijn team de doelen van de organisatie niet meer nastreven. Omdat het functioneren en de effectiviteit van een team sterk afhankelijk is van het leiderschap van een teamleider is de aanname dat een psychologische contractbreuk ten koste gaat van de teameffectiviteit, specifiek teamperformance en team viability. Naast een psychologisch contract met de teamleider zal een werknemer tevens een psychologisch contract hebben met de organisatie en is er hierdoor een betrokkenheid naar teamleider én organisatie. De invloed op teamleden van de teamleider is echter sterker dan die van de organisatie waardoor is aan te nemen dat de betrokkenheid van teamleden naar de teamleider sterker zal zijn dan betrokkenheid naar de organisatie. De betrokkenheid van teamleden naar organisatie dan wel teamleider is de mediërende factor in het onderzoek. Dit onderzoek is gericht op de invloed van een psychologische contractbreuk van de teamleider met de organisatie en de invloed hiervan op de teamperformance en team viability. Daarnaast wordt gekeken wat de mediërende rol is van betrokkenheid naar teamleider en organisatie van het team. De onderzoeksaanpak betreft een survey studie om middels een kwanitatief onderzoek een causaal verband tussen de gegeven variabelen te beschrijven. Om een grote hoeveelheid benodigde data te verzamelen zijn vragenlijsten samengesteld uit reeds gevalideerde vragen, welke zijn getest en gebruikt in andere onderzoeken. Buiten de demografische vragen bestonden de vragenlijsten uit stellingen, gebaseerd op een Likert schaal. De vragenlijsten zijn uitgezet bij 5 non-profit organisaties. De data is geanalyseerd middels correlatie- en regressie analyse waarbij betrokkenheid naar organisatie en betrokkenheid naar teamleider mediatoren zijn en team betrokkenheid en task interdependence controle variabelen. Zowel de correlatie als de regressie analyse tonen geen enkele significante relatie aan tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen. Kanttekening is dat de data set samengesteld is uit teams en teamleiders van alleen non-profit organisaties waarmee de externe validiteit gering is. De relatie tussen psychologische contractbreuk en teamperformance zou nogmaals getoetst kunnen worden bij teams in profit organisaties om te onderzoeken of er wel een correlatie te vinden is. De conclusie is dat er geen significante relatie is aangetoond over de invloed van een psychologische contractbreuk tussen de organisatie en de teamleider op de teamperformance en team viability. De betrokkenheid van teamleden naar teamleider en organisatie is eveneens niet van invloed. Ondanks de sterkere invloed die teamleider heeft op het team ten opzichte van de organisatie is er geen significante wijziging op de team performance en team viability bij een psychologische contractbreuk tussen teamleider en organisatie. Dit impliceert dat ondanks een psychologische contractbreuk tussen organisatie en teamleider de duale rol van de teamleider het team niet zodanig beïnvloedt dat dit ten koste gaat van het nastreven van de teamdoelen en dat de team performance en team viability bij teams in de non-profit sector niet aantoonbaar wijzigen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8074
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lacroix F scriptie.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.