Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8092
Title: De invloed van interpersoonlijke relaties op aannemer-onderaannemer relaties in de bouwsector. Resultaten van een kwalitatief onderzoek binnen het MKB in de bouwsector.
Authors: Tankens, TLP
Issue Date: 1-Jun-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: The impact of interpersonal relations on contractor-subcontractor relations in the construction industry: Results of a qualitative research within SMEs in the construction sector. Teunis Levinus Pieter (Tim) Tankens, Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen, juni 2016, sleutelwoorden: aannemer-onderaannemer relaties, MKB (Midden- en Kleinbedrijf), Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (B&U), partnering, interpersoonlijke relaties, projectmanagement succes, meervoudige en ingebedde casestudie. Samenvatting: Uit diverse taxonomische literatuurstudies (Bemelmans et al., 2012a; Bygballe et al., 2010; Hong et al., 2012) blijkt dat onderzoek naar samenwerkingsrelaties in de bouwsector voornamelijk zijn gericht op de formele ontwikkeling van tijdelijke relaties tussen opdrachtgevers en aannemers en dat er in beperkte mate aandacht is voor de informele ontwikkeling van project overstijgende samenwerking in aannemer-onderaannemer relaties (AORs). Daar waar AORs wel worden onderzocht, is daarnaast in zeer beperkte mate aandacht voor interpersoonlijke samenwerkingsrelaties. Dit is opmerkelijk als in overweging wordt genomen dat interorganisatie samenwerking altijd gebaseerd is op interpersoonlijke samenwerking tussen grens overstijgende sleutelfunctionarissen. Naast een beperkte aandacht voor interpersoonlijke relaties vinden bestaande AOR-studies volledig vanuit een eenzijdig aannemers-perspectief plaats. Voor het verder uitbouwen van bestaande theorie is het daarom nuttig dat onderzoek naar persoonlijke relaties in nauwere AORs wordt uitgevoerd waarin ook aandacht is voor het verkoopperspectief. Benoemde hiaten, en de combinatie daarvan, hebben geleid tot de volgende probleemstelling: Welke factoren op interpersoonlijk niveau spelen een rol in het succes van de samenwerking tussen MKB B&U aannemers en onderaannemers? Deze studie is verkennend en beschrijvend van aard waarbij de vraag naar inzicht in welke factoren in interpersoonlijke relaties spelen in succesvolle AORs is vertaald naar het indringend en dyadisch in beeld brengen van gedetailleerde processen, aspecten, achterliggende motivaties, ideeën en meningen. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een meervoudige en ingebedde casestudy methode, waarbij drie MKB AORs als analyse-eenheid zijn onderzocht. De selectie van één aannemer-organisatie, samen met drie sleutelfunctionarissen, en drie onderaannemer-organisaties, samen met elk één sleutelfunctionaris, is gebaseerd op doelgerichte steekproeftrekking en toegankelijkheid van data. Geselecteerde functionarissen zijn vanuit hun organisatie gezamenlijk verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van activiteiten waarbij zij afhankelijk zijn van elkaar. Dataverzameling is gebaseerd op semigestructureerde interviews en documentaire gegevens analyse. Uit bestaande literatuur zijn vijf proposities a priori afgeleid die interpersoonlijke factoren koppelen aan het succes van AOR-samenwerking, afgemeten aan projectmanagement succes. In de cases werd bevestiging gevonden voor deze proposities, maar hebben ook geleid tot bijstelling en nuancering. Het succes van AOR-samenwerking lijkt op een positieve manier beïnvloed te worden door de factoren: (1) teamoriëntatie, (2) onderling vertrouwen, (3) de frequentie van communiceren, (4) een gezamenlijk verleden en (5) een gezamenlijke toekomstverwachting. Resultaten geven inzicht in logica achter de factoren. Deze informatie is relevant voor de bestuurlijke praktijk van aannemers en onderaannemers, omdat het handvatten biedt voor het managen van dergelijke samenwerkingsrelaties. Inzichten kunnen hen helpen verder te kijken dan traditionele grenzen van transacties, zodat meer nadruk gelegd kan worden op het cultiveren van AORs en organisaties gezamenlijk antwoord kunnen geven op wijzigende hedendaagse omstandigheden. Dit onderzoek heeft verschillende beperkingen. Zo zijn analyse-eenheden geselecteerd op basis van meerdere homogene elementen. Mogelijk zijn er binnen de selectie andere elementen die invloed hebben op resultaten. Daarnaast zijn sleutelfunctionarissen geselecteerd die vanuit het bedrijfskantoor leiding geven aan hun organisaties. Op lagere niveaus werken ook sleutelfunctionarissen samen. Vervolg casestudy-onderzoek of survey-onderzoek zou dan ook de externe validiteit van bevindingen verbeteren. Een andere route voor vervolgonderzoek bestaat uit het hanteren van een breder onderzoeksperspectief, waarbij de steekproef niet bestaat uit een dyade maar uit een netwerk van drie of meer actoren. In het kader van nauwere ketensamenwerking in de bouwsector is dit een onontgonnen onderzoeksgebied waardoor verkennende en beschrijvende studies vooraf dienen te gaan aan verklarende studies.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8092
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tankens T scriptie dspace.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.