Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8100
Title: Control, vertrouwen en Mike. Een interpretatief onderzoek naar de verhouding tussen control en vertrouwen in de relatie tussen twee gemeenten en twee jeugdhulpaanbieders.
Authors: Groen, Gerdien
Keywords: Trust
Control
Interorganizational relationships
Transaction Cost theory
Stewardship theory
Agency theory
Issue Date: 21-Feb-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Op grond van de nieuwe Jeugdwet zijn met ingang van 2015 de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod voor de jeugdhulp. Deze transitie ging gepaard met een transformatieopdracht en een bezuiniging. Voor deze zorgtaken doen gemeenten een beroep op het externe zorgveld. De doelstelling van dit onderzoek betreft het verkrijgen van inzicht in de verhouding tussen control en vertrouwen in een nieuwe relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders bij de zorginkoop van ambulante jeugdhulp. Kenmerkend voor de context is dat gemeenten bij aanvang van het transitiejaar geen zekerheid hadden in welke mate er een beroep op ambulante hulp zou worden gedaan. Daarnaast waren gemeenten verantwoordelijk geworden voor een nieuwe voorziening waar risico’s op onvoldoende aanbod van kwalitatieve en veilige hulp minimaal moesten zijn. Gemeente A kiest een hiervoor andere route dan gemeente B om de transformatie vorm te geven. Gemeente A verlegt gedurende de periode 2015-2016 de route en dit proces is nog volop in ontwikkeling. Gemeente B kiest bij aanvang een nieuwe route door middel van een nieuw concept. Gemeente A heeft gekozen om op gelijke wijze de ambulante jeugdhulp af te nemen van jeugdhulpaanbieder A als vóór 2015 en zet hierbij weinig controlinstrumenten in. Dit betreft een tijdelijke keuze. De overschrijding van het jeugdhulpbudget en het gebrek aan informatie bij de gemeente wordt gezien als een ongewenste situatie en in de toekomst zal control gaan toenemen. De rol van ‘competence trust’ en ‘system trust’ speelt bij aanvang een rol en naar gelang de samenwerking ontwikkelt ook ‘goodwill trust’. Uit dit onderzoek blijkt niet dat control interacteert met vertrouwen. Deze relatie kenmerkt zich door hoge mate van vertrouwen en een losse vorm van control bij de ambulante jeugdhulp. Gemeente B heeft gekozen om de ambulante jeugdhulp op een nieuwe wijze vorm te geven door banden met bestaande zorgaanbieders door te knippen en aan de slag te gaan met een nieuwe organisatie om zo de transformatie vorm te geven. Gemeente B kiest voor populatiebekostiging. Hierbij zet zij een intensieve vorm van control in. Zowel ‘social controls’ in de vorm van intensieve communicatie, als ‘behaviour’ en ‘output controls’. Door de jaren van voorbereiding hieraan voorafgaand is er sprake van een sterke vorm van ‘goodwill trust’ en naar gelang de samenwerking ontwikkelt zich ook ‘competence trust’. Deze relatie kenmerkt zich door een hoge mate van vertrouwen bij aanvang die zich verder ontwikkelt door een sterke vorm van control. Control en vertrouwen interacteren voortdurend met elkaar. Verklaring voor de intensiteit van control kan liggen in de risico’s van het gehanteerde bekostigingsmodel en het nieuwe organisatiemodel. De politieke context speelt voortdurend een rol in de relatie tussen gemeente en jeugdhulpaanbieders. De rol van de burger wordt belangrijk geacht door gemeenten maar is weinig van invloed op de relatie zolang er geen ontevredenheid is. Er zijn geen elementen gevonden in dit onderzoek die laten zien dat de transactiekostentheorie leidend is voor de keuze van besturingsstructuur omdat hiërarchie geen optie is voor gemeenten en er beperkte marktwerking mogelijk was bij aanvang van het transitiejaar. Wel is zichtbaar dat gemeenten transactiekosten proberen te beperken. Alle partijen benadrukken vrijwel unaniem het belang van partnerschap. Er zijn meerdere voorbeelden te herkennen in de relatie die aansluiten bij de Stewardship theorie. Het negatieve mensbeeld uit de Agency theorie wordt niet herkend in de gesprekken maar wel is zichtbaar dat er in de besturingsstructuur instrumenten zijn aangebracht die gewenst gedrag bevorderen dan wel ongewenst gedrag voorkomen. Hieruit kan worden afgeleid dat stewardship instrumenten en agency instrumenten in samenhang worden geoperationaliseerd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8100
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Groen G scriptie.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.