Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8118
Title: De invloed van commissarissen op de hoogte van de CEO-beloning. Een onderzoek naar de invloed van karakteristieke eigenschappen van de Raad van Commissarissen in een two-tier bestuursmodel op de hoogte van de variabele beloning van CEO's.
Authors: Quik, Lisa
Keywords: CEO compensation
Two-tier
Netherlands
Agency Theory
Board Characteristics
RvC
Issue Date: 10-Jul-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de invloed van bepaalde karakteristieke eigenschappen van toezichthouders op de totale variabele beloning van CEO’s in ondernemingen met een two-tier bestuursmodel. Reeds bestaande literatuur geeft aan dat de mate van variatie in CEO-beloning tussen ondernemingen kan verschillen door toezichthoudende kwaliteiten van toezichthouders. Doordat de loonkloof tussen de top en de werkvloer toeneemt terwijl de prestaties van ondernemingen veelal niet groeien kan er afgevraagd worden wat de rol van de beslissers van deze beloning (RvC) hierbij is. Uit reeds bestaand onderzoek blijkt dat karakteristieke eigenschappen van de bestuurders en toezichthouders invloed hebben op de hoogte van de CEO-beloning. Veelal onderzochte karakteristieke eigenschappen zijn leeftijd, geslachtsdiversiteit, activiteit in meerdere raden, grootte en zittingsperiode. De meeste onderzoeken betreft CEO-beloningen zijn gedaan in landen waar een one-tier bestuursmodel dominant is. In Nederland is een two-tier bestuursmodel dominant. Er wordt verwacht dat de verschillen tussen het one-tier en two-tier bestuursmodel een andere invloed kunnen hebben op de variabele beloning. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek: Welke invloed hebben karakteristieke eigenschappen van de RvC, zoals leeftijd, geslacht, meerdere raden, grootte, en zittingsperiode, in een two-tier model op de hoogte van de variabele beloning van CEO’s? Dit onderzoek bevat een steekproef van 55 ondernemingen waarvan er data is verzameld van de jaren 2012 tot en met 2015. Dit zorgde voor een totale aantal bedrijf-jaarobservaties van 196 waarop er een Pooled OLS regressieanalyse op is toegepast. Uit het onderzoek blijkt dat er vier van de vijf onderzochte karakteristieke eigenschappen een significante relatie heeft met de hoogte van de variabele beloning van de CEO. Dit zijn de karakteristieke eigenschappen leeftijd, geslachtsdiversiteit, grootte en zittingsperiode. De activiteit in meerdere raden heeft geen significante relatie met de CEO-beloning. Echter, er wordt maar één hypothese ondersteund, namelijk H1: de positieve relatie tussen de gemiddelde leeftijd en de hoogte van de variabele beloning. De andere drie relaties zijn wel significant, maar hebben een andere invloed dan verwacht. Alle karakteristieke hebben namelijk een positieve invloed op de hoogte van de variabele beloning. Verwacht werd dat grootte, zittingsperiode en geslachtsdiversiteit een negatieve invloed hadden. Er kan dus geconcludeerd worden dat als de leeftijd, grootte, zittingsperiode of geslachtsdiversiteit in de RvC toeneemt de variabele beloning ook toeneemt. Vooraf werd gedacht dat de verschillen tussen een one-tier en two-tier bestuursmodel ook verschillen in de resultaten zouden opleveren. Echter, concludeert dit onderzoek, waarin ondernemingen met een two-tier bestuursmodel zijn meegenomen, grotendeels hetzelfde als de onderzoeken die gedaan zijn in landen waar een one-tier bestuursmodel dominant is. De karakteristieke hebben een positieve relatie met de hoogte van de variabele beloning van de CEO. Dit resultaat kan wellicht verklaard worden doordat de afstand tussen leiding en toezicht in een two-tier bestuursmodel kan zorgen voor een kenniskloof en informatieasymmetrie tussen de bestuurders en toezichthouders. De resultaten uit dit onderzoek dragen bij aan het gat in de literatuur met betrekking tot het gebrek aan onderzoek over de invloed van karakteristieke eigenschappen van de RvC in een two-tier systeem op de hoogte van de variabele beloning van de CEO. Echter, zoals het bij ieder onderzoek betreft, heeft ook dit onderzoek een aantal beperkingen in zowel de opzet als uitvoer van het onderzoek. Het is daarom van belang dat de gevonden resultaten uit het onderzoek kritisch worden bekeken. Om daadwerkelijk harde uitspraken te kunnen doen over de onderzoeksresultaten zijn verschillende vervolgonderzoeken noodzakelijk.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8118
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quik L scriptie.pdf2.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.