Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8517
Title: Een onderzoek naar adoptiemotieven voor Total Quality Management activiteiten, in termen van legitimiteit en efficiency streven, ten tijde van crisis.
Authors: Janssen, D.J.C.
Keywords: Total Quality Management
Adoptiemotieven
Economische toestand
Crisis
Management Accounting
Organizational Innovativeness research
Issue Date: 18-Sep-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: “Een onderzoek naar adoptiemotieven voor Total Quality Management activiteiten, in termen van legitimiteit en efficiency streven, ten tijde van crisis”, luidt de titel van deze scriptie. Vanuit de Nieuwe Institutionele Economie is dit management accounting vraagstuk bekeken. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek betreft de financiële toestand van organisaties, die als moderator fungeert in het adoptieproces. Een adoptieproces wordt normaal gesproken gevoed vanuit de economische discipline als ook vanuit sociale discipline. Ten tijde van een crisis mag worden verwacht dat de nadruk meer komt te liggen op de economische discipline. Oftewel rationele besluitvorming speelt de boventoon. Door het uitvoeren van een literatuurstudie en verkennend onderzoek kunnen de deelvragen en gestelde proposities worden beantwoord. Resulterend in diverse deelvragen die te herleiden zijn tot drie belangrijke thema’s: 1. Total Quality Management 2. Adoptiemotieven 3. Economische toestand Een eerste voorwaarde om het onderzoek te starten is natuurlijk het aantonen van de crisis en de negatieve invloed die deze op organisaties heeft. Een meer algemeen beeld is verkregen door strikt te kijken naar de definitie van crisis en dit los te laten op het bruto binnenlands product van Europese landen. Conclusie is dat voor goederenproducenten en commerciële dienstenproducenten er gesproken kan worden van een crisis vanaf 2009. Uit de enquête blijkt dat sommige respondenten de crisis meer dan andere hebben ervaren en dit komt ook tot uitdrukking in de financiële kengetallen. Opmerkelijk is het overigens dat 85% van de respondenten verwacht dat de financiële toestand zal gaan verbeteren in de toekomst door oftewel verbeterde marktsituatie oftewel door genomen interne acties. Interne acties duiden op een mogelijke link tussen de effecten van de crisis en mogelijk geadopteerde TQM activiteiten. Ten aanzien van TQM activiteiten kan worden gesteld dat de indeling van Mann (2008) een bruikbare is en dat de respondenten zich hier ook in herkennen. Deze indeling betreft de volgende vijf deelgebieden: ‘suppliers’, ‘processes’, ‘policy deployment’, ‘people’, ‘customers’. Respondenten blijken op het deelgebied ‘processes’ de meesten activiteiten te hebben geadopteerd. Alle respondenten hebben op minimaal twee deelgebieden activiteiten geadopteerd, 40% heeft zelfs op alle vijf de deelgebieden activiteiten geadopteerd. Uit de literatuurstudie blijkt dat adoptiemotieven vanuit een tweetal stromingen worden gevoed, namelijk de economische en de sociologische discipline. Specifiek voor TQM adopties is uit het onderzoek van Kennedy en Fiss (2009) af te leiden dat motieven kunnen worden onderverdeeld in: ‘economic gains’, ‘economic loss’, ‘social gains’ en ‘social loss’. De gevonden resultaten uit de enquête zijn niet afwijkend ten opzichte van eerdere resultaten. Ze wijken niet af van de meer algemene motieven en ook niet van motieven specifiek voor TQM. Een eerste conclusie is dat de gevonden resultaten overeenkomen met de resultaten van eerdere onderzoeken. Dit zou concreet betekenen dat de financiële toestand van een organisatie geen modererend karakter heeft ten aanzien adoptiemotieven. Echter is dit op basis van de gevonden resultaten uit de literatuurstudie en de uitgevoerde enquête. Een aspect dat in het proces van conclusievorming niet mag worden vergeten is de aanwezigheid van bestaande beperkingen bij dit onderzoek. Waarbij niet alleen wordt gedoeld op de van nature aanwezig zijnde ‘methodiek en techniek’ gerelateerde beperkingen bij een enquête strategie (beperkte response), maar ook de specifiek aan het onderzoeksonderwerp gerelateerde beperkingen. De gewenste mate van validiteit van de resultaten wordt namelijk beperkt door de vereiste functie van de respondent, het eventuele bestaan van schaamte en/of sociale druk en het kennis en intelligentieniveau van de respondent. Een kritische blik op de beperkingen opent de deur naar verder onderzoek en geeft een toegevoegde waarde op de praktische toepasbaarheid van dit onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8517
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janssen D scriptie.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.