Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8659
Title: Openbaarheid van politieke en ambtelijke besluitvorming, de bedoeling en toepassing van artikel 11 van de Wet openbaarheid van bestuur en de veranderingen die de Wet open overheid met zich brengt
Authors: Roest, B.N. van der
Keywords: Wet openbaarheid van bestuur
bestuursrecht
intern beraad
persoonlijke beleidsopvattingen
Wet open overheid
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Welke veranderingen stelt de Wet open overheid (Woo) voor ten aanzien van de openbaarheid van het interne beraad, tot welke wijzigingen in de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zal dat naar verwachting aanleiding geven en wat zullen daarvan de waarschijnlijke gevolgen voor de praktijk bij de overheid zijn? Overheidinformatie is in beginsel openbaar: ‘openbaar, tenzij’. Het woord ‘tenzij’ houdt in dat in een beperkt aantal gevallen uitzonderingen op c.q. beperkingen aan de openbaarheid kunnen worden gesteld. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bevat de uitzonderingsgronden die voor alle documenten van toepassing zijn. Artikel 11, eerste lid, van de Wob bevat een beperking van openbaarheid, die alleen geldt voor documenten die bestemd zijn voor intern beraad voor zover daarin sprake is van persoonlijke beleidsopvattingen. In deze scriptie is in beeld gebracht hoe de huidige regeling omtrent het (vertrouwelijke) interne beraad binnen de overheid gestalte heeft gekregen en wat de wetgever nu eigenlijk bedoeld heeft te regelen. Daarnaast is uiteengezet welk kader de Afdeling gebruikt ten aanzien van het interne beraad en hoe zich dit in de loop van de jaren heeft ontwikkeld. Ten slotte wordt stilgestaan bij de Woo die de uitvoeringspraktijk rondom het interne beraad beoogt te veranderen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8659
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van der roest.pdf463.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.