Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8679
Title: PASt het bestemmingsplan?
Other Titles: De afweging of een bestemmingsplan mogelijke significante effecten heeft op kwalificerende natuurwaarden van een Natura 2000-gebied
Authors: Renneberg-Pirovano, N.J.W.
Keywords: stikstofdepositie
PAS
Wet natuurbescherming
grenswaarden
bestemmingsplan
significant verstorend effect
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet rekening worden gehouden met de invloed van dit bestemmingsplan op Natura 2000-gebieden. Sinds de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in 2015 worden de systematiek van de PAS en de bijbehorende grenswaarden gebruikt om te bepalen wanneer de stikstofdepositie als gevolg van een bestemmingsplan een mogelijk significant verstorend effect kan hebben op kwalificerende natuurwaarden in een Natura 2000-gebied. Op basis van de wetshistorie, literatuuronderzoek en jurisprudentie worden de volgende elementen van de PAS in relatie tot bestemmingsplannen besproken: • de criteria om te bepalen of een Natura 2000-gebied in de PAS wordt opgenomen; • de criteria op basis waarvan binnen Natura 2000-gebieden ontwikkelingsruimte wordt toegekend aan hexagonen met kwalificerende natuurwaarden (deelgebiedbenadering); • het effect van bronmaatregelen op de totale depositie; • afstandsgrenswaarden, getalsmatige grenswaarden en meldingsplichtige activiteiten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8679
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
renneberg-pirovano.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.