Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8690
Title: Op welke manier worden de provinciale ruimtelijke instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening toegepast en hoe verhoudt het gebruik van die instrumenten zich tot de ruimtelijke taken en bevoegdheden van de gemeente?
Authors: Winter, J. de-Huisman
Keywords: ruimtelijke ordening
bevoegdheidsverdeling
medebewind
provinciaal belang
Omgevingswet
Wro
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ loopt als een rode draad door het omgevingsrecht. De sturingsfilosofie van het Rijk beoogt zoveel mogelijk beleidsvrijheid voor lagere overheden. De gemeente is de overheidsinstantie die het dichtst bij de burger staat en die zorg draagt voor een veilige en leefbare woon- en werkomgeving. De provincie fungeert als gebiedsregisseur die integrale ontwikkelingsvisies ontwikkelt en daarbij verschillende belangen afweegt. Wie controleert de provincie bij die belangenafweging? Dit onderzoek gaat in op de inhoud, afbakening en invulling van het ‘provinciaal belang’. Provincies kunnen bij aanwezigheid van een provinciaal belang de verantwoordelijkheid naar zich toe trekken door gebruik te maken van provinciale ruimtelijke instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening. Hoe de term provinciaal belang geïnterpreteerd moet worden, daarover bestaat in de literatuur geen eenduidigheid. Hierdoor is tevens de discussie ontstaan hoe de term zich verhoudt tot de beleidsvrijheid die gemeenten toekomt bij de uitvoering van ruimtelijke taken en bevoegdheden. Een groot aantal wetten, waaronder de Wro, zullen worden samengevoegd tot één Omgevingswet. De Omgevingswet heeft als uitgangspunt een betere beleidsafstemming tussen decentrale overheden. Er is daarom tevens aandacht besteed aan de manier waarop de wetgever dit wil bereiken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8690
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
de winter - huisman.pdf342.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.