Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8693
Title: Waarom mag ik niet zelfstandig bij u aankloppen om mijn mening te geven edelachtbare rechter?
Other Titles: Een onderzoek naar de rechtspositie van minderjarigen geboren in een informele relatie om de rechter te vragen het gezamenlijk gezag te wijzigen naar het eenhoofdig gezag in het licht van het IVRK en het EVRM
Authors: Buuren, S. van
Keywords: informele rechtsingang
gezag
minderjarigen
artikel 1:251a lid 4 BW
artikel 12 IVRK
artikel 6 EVRM
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Minderjarigen kunnen in het civiele procesrecht in beginsel niet zelfstandig in rechte opkomen. Zij moeten vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers of een bijzondere curator. In beginsel, want minderjarigen geboren uit een formele relatie kunnen de rechter zelfstandig, op informele wijze, vragen het gezamenlijk gezag te wijzigen naar het eenhoofdig gezag (artikel 1:251a lid 4 BW). Minderjarigen waarvan de ouders hun informele relatie beëindigen, hebben deze mogelijkheid niet. Biedt de Nederlandse wet wel voldoende waarborgen aan minderjarigen geboren in een informele relatie om het gezag te wijzigen op grond van artikel 12 IVRK en artikel 8 juncto artikel 6 lid 1 EVRM? Daarnaast dringt de vraag zich op of de Nederlandse wetgever op grond van het IVRK en het EVRM voor minderjarigen geboren in een informele relatie, eenzelfde informele rechtsingang moet creëren, zoals aan minderjarigen geboren in een formele relatie wordt verschaft. Geconcludeerd kan worden dat de Nederlandse wet aan minderjarigen geboren in een informele relatie onvoldoende waarborgen biedt om te bewerkstelligen dat het gezamenlijk gezag wordt gewijzigd. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de wetgever op grond van de verdragen ook een informele rechtsingang moet creëren voor minderjarigen geboren in een informele relatie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8693
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van buuren.pdf430.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.